Ogłoszenie nr 510418556-N-2021 z dnia 23.02.2021 r.
Gmina Wągrowiec: Likwidacja barier i zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Wągrowiec poprzez budowę windy, utworzenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu w obrębie dojścia do windy, w tym: Zadanie Nr 1 pn.: Likwidacja barier i zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Wągrowiec poprzez budowę windy, utworzenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu w obrębie dojścia do windy. Zadanie Nr 2 pn.: Roboty w zakresie ocieplenia i inne roboty towarzyszące związane z budową windy. Zadanie Nr 3 pn.: Serwis techniczny i utrzymanie windy w sprawności.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 761699-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540543982-N-2020; 540544710-N-2020, 540564567-N-2020; 540408149-N-2020; 540414674-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wągrowiec, Krajowy numer identyfikacyjny 54805700000000, ul. ul. Cysterska  22, 62-100  Wągrowiec, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 26 80 800, e-mail wagrow@wokiss.pl, faks 67 26 80 803.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gminawagrowiec.pl
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
Nie dotyczy
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Likwidacja barier i zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Wągrowiec poprzez budowę windy, utworzenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu w obrębie dojścia do windy, w tym: Zadanie Nr 1 pn.: Likwidacja barier i zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Wągrowiec poprzez budowę windy, utworzenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu w obrębie dojścia do windy. Zadanie Nr 2 pn.: Roboty w zakresie ocieplenia i inne roboty towarzyszące związane z budową windy. Zadanie Nr 3 pn.: Serwis techniczny i utrzymanie windy w sprawności.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IGP.271.1.4.2020.FZ
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Miejsce realizacji zamówienia: ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, Działka o nr ewidencyjnym: 5516, Obręb ewidencyjny: Miasto Wągrowiec, Gmina Miejska Wągrowiec, Powiat: wągrowiecki Województwo: wielkopolskie. Zakres robót obejmuje: Zadanie Nr 1 pn.: Likwidacja barier i zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Wągrowiec poprzez budowę windy, utworzenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu w obrębie dojścia do windy. Zakres zadania dotyczy wykonania robót mających na celu likwidację barier i zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Wągrowiec, poprzez budowę windy, utworzenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu w obrębie dojścia do windy. Teren inwestycji położony jest w miejscowości Wągrowiec, na działce o nr ewidencyjnym 5516. Budynek Urzędu Gminy obsługuje mieszkańców Gminy Wągrowiec. Na terenie działki znajduje się budynek Urzędu Gminy, komunalny budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budynek gospodarczy. Przyległy teren jest częściowo utwardzony i służy on w zasadniczej mierze, jako miejsca postojowe dla pracowników i petentów urzędu. Działka posiada istniejący, utwardzony wjazd, który znajduje się od strony zachodniej budynku. Wejścia do budynku znajdują się od strony północnej i południowej. Obecna komunikacja od wejścia do budynku do poziomu parteru i dalej odbywa się schodami. Zakres robót objęty niniejszym zamówieniem obejmuje w szczególności: 1) Umożliwienie osobom na wózku oraz ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi i innym użytkownikom komunikacji w budynku, poprzez dostawę i montaż dźwigu dla niepełnosprawnych. Przewiduje się platformę pionową, elektryczną ze sterowaniem automatycznym wraz z konstrukcją szybu, panelem sterującym z nadrukiem w alfabecie Braile'a, wyposażonym w system łączności z służbami ratunkowymi panel, drzwiami automatycznymi na poszczególnych piętrach (poziom 0, 1, 2, 3); system z kontaktem zawrotu i kurtyną świetlną, przeciwdziałąjącą zakleszczeniu, kabiny z podłogą wykończoną wykładziną, poręczą ze stali nierdzewnej, oświetleniem LED. W zakres prac wchodzi również opracowanie indywidualnej dokumentacji wykonawczej. Podstawowe minimalne parametry: udźwig min 5 osób, prędkość podnoszenia min. 0,15m/s, kabina przelotowa - 90 stopni. W związku z przewidywaną lokalizacją szybu windowego w szczycie budynku od strony wschodniej, w ramach koniecznych robót przygotowawczych, wykonać należy: - rozbiórkę istniejących schodów zewnętrznych, - rozkucie otworów drzwiowych do windy, - wywiezienie gruzu z rozbiórki na wysypisko, z załadowaniem i wyładowaniem i opłatą utylizacyjną, - wykucie z muru krat, ościeżnic i skrzydeł drzwiowych, okien PCV i podokienników. - płytę podszybia dla projektowanej windy, z betonu C16/20 zbrojonego siatką stalową, - dostosowanie wielkości otworów w ścianie szczytowej do potrzeb windy poprzez częściowe zamurowanie z cegły pełnej oraz osadzenie nadproży prefabrykowanych, - zasilanie do windy wraz z włączeniem do instalacji i niezbędnym zakresem zmian w rozdzielnicy głównej budynku. 2) Udogodnienie dla osób na wózku oraz osób z niepełnosprawnościami ruchowymi w komunikacji w otoczeniu budynku, poprzez utworzenie w pobliżu wejścia do budynku oraz wejścia do windy, miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz wykonania utwardzenia terenu. Zlokalizowanie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych w pobliżu widny wiąże się z koniecznością rozebrania znajdującego się tam budynku gospodarczego. Zapewni to swobodny dostęp do windy oraz nie zakłóci ruchu pozostałych pojazdów po terenie nieruchomości. W ramach pozostałych, koniecznych robót przewiduje się: - rozebranie budynku gospodarczego. Budynek przewidziany do rozbiórki to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem płaskim, krytym papą. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany wewnętrzne i działowe wykonane są z cegły silikatowej pełnej. Stropodach wykonano z płyt korytkowych z pokryciem papowym. Budynek wyposażony w instalację elektryczną. Powierzchnia zabudowy: 41,78m2. Powierzchnia użytkowa: 33,46m2. Powierzchnia zabudowy: 41,78m2. Kubatura: 125,00m3. Wysokość: 3,00m. - wykonanie utwardzenia terenu o powierzchni około 84m2, wraz z pełnym zakresem robót ziemnych, wykonaniem warstwy odsączającej, podbudową z kruszywa oraz nawierzchnią z kostki, - przebudowę wejścia do piwnicy poprzez osadzenie blachy stalowej ryflowanej w ramie stalowej, z możliwością demontażu, do umożliwi przejście oraz przejazd wzdłuż budynku np. na wózku, - uzupełnienie ogrodzenia w związku z rozbiórką budynku, na wzór istniejącego – 9 mb, - oznakowanie poziome miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej, przez malowanie farbą chlorokauczukową zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zadanie Nr 2 pn.: Roboty w zakresie ocieplenia i inne roboty towarzyszące związane z budową windy. Zakres zadania dotyczy wykonania robót budowlanych związanych z ociepleniem jednej ze ścian szczytowych budynku Urzędu Gminy Wągrowiec oraz wykonania innych robót towarzyszących, związanych z ociepleniem, takich jak wymiana części obróbek blacharskich oraz fragmentu instalacji odgromowej. Wykonanie w/w robót jest niezbędne przed budową windy i wykonaniem utwardzenia terenu w obrębie dojścia do windy. W szczególności, należy wykonać: 1) Ocieplenie ścian zewnętrznych - odbicie i uzupełnienie części tynków z zaprawy cementowo - wapiennej na ścianach, - przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, - docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm oraz ocieplenie ościeży płytami styropianowymi gr.3 cm, wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku i malowaniem. Powierzchnia ścian do ocieplenia około 121m2. 2) Ocieplenie ścian fundamentowych - wykonanie robót ziemnych, - oczyszczenia ścian fundamentowych szczotkami stalowymi, - uzupełnienie tynków z zaprawy cementowej, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian z emulsji bitumicznej do gruntowania i elastycznej masy bitumiczno – kauczukowej, zbrojonej włóknami, - docieplenie na ścianach podziemia - styropian gr. 8 cm wraz z wykonaniem wyprawy z tynku mozaikowego oraz izolacją z folii kubełkowej. Powierzchnia ścian do ocieplenia około 20m2. 3) Obróbki blacharskie związane z dociepleniem – wymiana opierzenia ściany szczytowej z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo, 4) Wymiana fragmentu instalacji odgromowej - wymianę fragmentu otoku odgromowego z bednarki 30mmx4mm, - wymianę przewodów odprowadzających instalacji odgromowej z prętów stalowych na przewody z bednarki 25mmx4mm, mocowanej do ściany, prowadzonej pod styropianem, - montaż złączy kontrolnych i plastikowych studzienek kontrolnych. Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja techniczna oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Zadanie Nr 3 pn.: Serwis techniczny i utrzymanie windy w sprawności. Serwis techniczny i utrzymanie windy w sprawności na okres 36 miesięcy od dnia zakończenia realizacji zamówienia (odbioru końcowego inwestycji). Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądu technicznego urządzenia dźwigowego zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 8 ust. 4, oraz art. 23 ust. 5, ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 1321). Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, które są załącznikami do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45313100-5

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45111200-0, 45223500-1, 45261000-4, 45262500-6, 45233200-1, 45223800-4, 45310000-3, 45321000-3, 45312310-3, 45443000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt. 6) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnił postępowanie. Uzasadnienie faktyczne i prawne: W dniu 4.12.2020 r. Zamawiający wszczął w/w postępowanie poprzez opublikowanie Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 761699-N-2020. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gminawagrowiec.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wągrowiec. Termin składania ofert ustalono na dzień 21.12.2020 r. do godz. 8:30. Zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przy pomocy dokumentacji projektowej (w szczególności projektu budowlanego i przedmiarów robót) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Zgodnie z możliwościami przewidzianym art. 38 ustawy Pzp Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pytaniami dotyczącymi zakresu rzeczowego planowanej do realizacji inwestycji. Pytania dotyczyły Zadania nr 1 – w zakresie budowy windy. Po konsultacji z projektantem, a dalej Wykonawcami urządzeń dźwigowych stwierdzono, że faktycznie istnieje możliwość zamontowania urządzenia dźwigowego o znacznie lepszych parametrach niż przewidywał to wykonany w roku 2011 Projekt budowlany. Ponieważ analiza techniczna wykazała zasadność budowy windy zamiast planowanej platformy dźwigowej – realizacja zamówienia wymaga wykonania projektu zamiennego i uzyskania zmiany pozwolenia na budowę. Mając powyższe na uwadze Zamawiający stwierdził, że planowana do wprowadzenia zmiana nie tylko zmienia zakresu zamówienia (zgodnie z art. 12a ust.2) ale również jego charakter w porównaniu z określonym pierwotnie i umożliwia uzyskanie znacznie lepszego produktu za porównywalną cenę. Zamawiający kilka razy zmieniał ogłoszenie o zamówieniu, wydłużając jednocześnie termin składania ofert: dnia 15.12.2020 r. pod Nr 540543982-N-2020, Nr 540544710-N-2020, z dnia 31.12.2020 r. Nr 540564567-N-2020, z dnia 25.01.2021 r., Nr 540408149-N-2021, z dnia 10.02.2021 r. Nr 540414674-N-2021. Jednakże zakres wymaganych zmian oraz czas potrzebny na ich wprowadzenie - przygotowanie projektu zamiennego (i skorygowanie pozostałych elementów opisu przedmiotu zamówienia) oraz konieczność zgłoszenia tych dokumentów do instytucji współfinansującej (PFRON), uzyskania jej zgody, wymusza na Zamawiającym konieczność unieważnienie postępowania. Zamawiający podejmując decyzję o unieważnieniu postępowania wziął również pod uwagę warunki realizacji wszelkich prac (w tym projektowych, uzgodnień, uzyskania pozwoleń itp.) w związku z trwającą pandemią. Mając możliwość uzyskania znacznie lepszego produktu niż wstępnie zaplanowany oraz świadomość odpowiedzialności za szeroko rozumiany interes publiczny zasadnym jest unieważnienie postępowania, na co przyzwolenie daje art. 93. ust. 1 pkt 6), zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było wcześniej przewidzieć.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych