Ogłoszenie nr 500272314-N-2018 z dnia 14.11.2018 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM II w Rybniku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 633998-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17, 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.rybnik.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM II w Rybniku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.1120.0052.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADM 2 (wykaz budynków zawarto w załączniku nr A niniejszej specyfikacji). Zamówienie w zakresie usług. Zakres kontroli obejmuje w szczególności: 1) Sprawdzenie stanu ogólnego urządzeń nawiewno-wywiewnych (kratki, anemostaty, nawiewniki okienne), 2) Sprawdzenie drożności przewodów i kanałów wentylacyjnych przez pomiar, 3) Sprawdzenie drożności przewodów i kanałów spalinowych i dymowych, 4) Sprawdzenie drożności podłączeń w budynku, 5) Wyliczenie ilości wymian powietrza wentylowanego w poszczególnych pomieszczeniach, 6) Sprawdzenie stanu ogólnego nasad kominowych, kominów, głowic kominowych, ław kominiarskich, 7) Pozostałe czynności kontrolne wynikające z indywidualnych warunków technicznych i użytkowanych budynków, 8) Sporządzenie odrębnych protokołów (w 2 egzemplarzach) dla każdego budynku. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) Zapewnienie przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności – zamawiający nie wyklucza możliwości współpracy wykonawcy w zakresie kontroli przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych z osobą posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim (zgodnie z art. 62 ust. 6 ustawy Prawo budowlane- tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202). 2) Powiadomienie Zamawiającego oraz lokatorów o terminie wykonania sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych z 7 dniowym wyprzedzeniem. 3) Wypełnienie kart mieszkań zawierających dane według wzoru (załącznik nr 5a, 5b, 5c) oraz protokołu z okresowej kontroli przewodów kominowych zawierającego dane według wzoru (załącznik nr 6). 4) Sukcesywne dostarczanie protokołów i kart mieszkań w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez osobę przeprowadzającą kontrolę przewodów kominowych wymaganych uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa w z art. 62 ust. 6 ustawy Prawo budowlane oraz dodatkowo sukcesywne dostarczenie protokołów i kart mieszkań w wersji elektronicznej (w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę przekazania dokumentacji w wersji elektronicznej). 5) Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawców. 6) Współpraca z administratorami obiektów podczas realizacji zamówienia. 7) Posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 50 000,00 zł w czasie trwania umowy. Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych będą wykonywane do 31 grudnia każdego roku, jednak nie później niż w odstępie jednego roku od daty wykonania poprzedniego przeglądu. Administracja udostępni Wykonawcy wykaz terminów upływu ważności aktualnych przeglądów kominowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia w przypadku: 1) przekazania budynków innemu właścicielowi/zarządcy, 2) zmian ilości przewodów kominowych wynikających z ewentualnego podłączenia budynków do ciepłociągu, Zmiany nastąpią z chwilą doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia Zamawiającego. Zamawiający wymaga, żeby dane osobowe, gromadzone i przetwarzane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia, były gromadzone i przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. ( Dz. U. z 2018, poz. 1000 ) o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że: Zamówienie nie ogranicza dostępności dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71356100-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM II w Rybniku
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 215679.66
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Kominiarski Roman Ochociński
Email wykonawcy: szapoklap@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Astronautów 1c/9
Kod pocztowy: 44-253
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 208185.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 208185.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 262313.10
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych