Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500128085-N-2018 z dnia 07-06-2018 r.
Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie : Dostawa dodatków do odzieży bhp

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 548332-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie , Krajowy numer identyfikacyjny 810539491, ul. ul. Wojska Polskiego  119, 73-110   Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. +48 91 5771832, e-mail waldemar.krusinski@szczecin.lasy.gov.pl, faks +48 91 572899.
Adres strony internetowej (url): zslpstargard.szczecin.lasy.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa dodatków do odzieży bhp
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
EH.270.2.06.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dodatków do odzieży bhp. Zestawienie szacunkowych ilości zawiera załącznik nr 8 do SIWZ, natomiast opis techniczny zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. Podane ilości przedmiotu zamówienia stanowią maksymalne ilości przedmiotu zamówienia, jaką może zamówić Zamawiający i służą do porównania i oceny ofert. 3.2. Przedmiot zamówienia w zakresie dotyczącym musi być zgodny z: • Opisem przedmiotu zamówienia podanym w załączniku nr 7 do Specyfikacji istotnych warunków Zamówienia. 3.3. Podane przez Zamawiającego nazwy, znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust 5 ustawy PZP Zamawiający za towar równoważny będzie uznawał asortyment o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ. 3.4. Celem potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego i opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ) do oferty należy dołączyć wzory. Dostarczone wzory zostaną zwrócone oferentom po ogłoszeniu wyboru najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (wzory zostaną zwrócone po zrealizowaniu umowy). 3.5. Zamawiający zastrzega możliwość uszkodzenia dostarczonego wzoru (np. rozprucie na szwach) celem sprawdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Złożone wraz z ofertą poszczególne elementy odzieży muszą zawierać metkę wraz z informacją producenta dotyczące oferowanej odzieży (m.in. skład surowcowy, rozmiar). 3.6. Ilości określone w załączniku nr 8 (formularz cen jednostkowych) do SIWZ mają charakter orientacyjny i Zamawiający zastrzega, sobie prawo do ich zmniejszenia maksymalnie o 50%. Zamówienie mniejszej ilości przedmiotu zamówienia pozostanie bez wpływu na wysokość cen jednostkowych. Zamawiający zastrzega sobie, stosownie do potrzeb prawo do zmiany ilości poszczególnych towarów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia o ile nie zwiększy to całkowitej wartości zamówienia. 3.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3.8. W przypadku stwierdzenia niezgodności z przedmiotem zamówienia oferta zostanie odrzucona. 3.9. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) Kod: 18140000-2 Opis: Dodatki do odzieży roboczej 3.10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 PZP. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. 3.11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 PZP. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. 3.12. Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 18140000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 559610.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Narzędzia dla leśnictwa GRUBE Sp. z o.o.
Email wykonawcy: grube@grube.pl
Adres pocztowy: ul. Obornicka 14a
Kod pocztowy: 62-002
Miejscowość: Suchy Las
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 688320.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 688320.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 688320.30
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych