Ogłoszenie nr 510435507-N-2021 z dnia 14.09.2021 r.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi: Pakiet odczynników do sekwencjonowania wirusa SARS-CoV-2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 29502400000000, ul. ul. Wodna  40, 90-046  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 422 536 240, e-mail www.zamowienia@pis.lodz.pl, faks 422 536 249.
Adres strony internetowej (url): https://www.gov.pl/web/wsse-lodz
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka Budżetowa Będąca Podmiotem Leczniczym Finansowanym z Budżetu Państwa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pakiet odczynników do sekwencjonowania wirusa SARS-CoV-2
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WSSE.DEA OZPA 2600.388.2021
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Pakiet odczynników do sekwencjonowania wirusa SARS-CoV-2 dla 4 bibliotek x 96 prób (384 sekwencjonowania)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33141625-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/09/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 153000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Genxone Sp. zo.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kobaltowa 6, Złotniki
Kod pocztowy: 62-002
Miejscowość: Suchy Las
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 188190.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 188190.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 188190.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi zostało wytypowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, jako jedno z 6 laboratoriów w strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, do sekwencjonowania genomu koronawirusa SARS-CoV-2.Zakup odczynników do sekwencjonowania nanoporowego służy do przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania wirusa SARS-Cov-2 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Metoda sekwencjonowania nanoporowego w celu prowadzenia specjalistycznych i zaawansowanych badań nad koronawirusem w całej Polsce. Technologia ta pozwala na wyodrębnienie i lepsze poznanie wariantów koronawirusa, a w konsekwencji do wzbogacania wiedzy na temat monitorowania i przeciwdziałania jego rozprzestrzenianiu się. Ponadto wyniki sekwencjonowania służą do szczegółowego poznania mechanizmów patogenezy COVID-19 oraz do opracowania terapii tej choroby. Technologia nanoporowa pozwala na ustalenie pełnego kodu genetycznego wirusa.Metoda pozwala między innymi na określenie inwazyjności wariantu oraz jego reakcję na szczepionkę. Zakup pakietu odczynników do sekwencjonowania pozwala na kontynuację rozpoczętych badań.Planowane przedsięwzięcie spełnia przesłanki Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wobec powyższego zakupu dokonano w trybie opisanym w art. 6a w/w ustawy.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych