Ogłoszenie nr 510563441-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.
Prokuratura Okręgowa w Elblągu: Utrzymanie czystości w obiektach Prokuratury Okręgowej w Elblągu oraz w jednostkach podległych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Prokuratura Okręgowa w Elblągu, Krajowy numer identyfikacyjny 56947300000000, ul. Bulwar Zygmunta Augusta  13, 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 0-55 239-41-30, e-mail poe@el.onet.pl, faks 0-55 239-41-12.
Adres strony internetowej (url): www.elblag.po.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Powszechna jednostka Prokuratury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utrzymanie czystości w obiektach Prokuratury Okręgowej w Elblągu oraz w jednostkach podległych.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Utrzymanie czystości w budynkach Prokuratury Okręgowej w Elblągu oraz jednostkach podległych w następujących lokalizacjach i powierzchni:VII Wydział Budżetowo - Administracyjny Prokuratury Okręgowej w Elblągu oraz Prokuratura Rejonowa w Elblągu przy Płk. Dąbka 8-12- powierzchnia 1779.81m2; Prokuratura Rejonowa w Ostródzie przy. ul. Jana III Sobieskiego 12, powierzchnia 926.56m2; Prokuratura Rejonowa w Ostródzie Ośrodek Zamiejscowy w Morągu przy ul. Warmińskiej 17, powierzchnia 207.40m2; Prokuratura Rejonowa w Iławie przy ul. Gen. Wł. Andersa 2 powierzchnia 1187.20m2. Utrzymanie czystości terenów przyległych (z akcją zima) o łącznej powierzchni 6161m2. Mycie okien o łącznej powierzchni 639.62m2.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie o cenę
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 584551.17
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Sprzątania i Estetyzacji "Błysk"
Email wykonawcy: blysk@blysk.elblag.pl
Adres pocztowy: 12 Lutego 6
Kod pocztowy: 82-300
Miejscowość: Elbląg
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 392217.66
Oferta z najniższą ceną/kosztem 392217.66
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 635801.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zapytania o cenę  na podstawie art. 70  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych