Ogłoszenie nr 510430264-N-2021 z dnia 04.05.2021 r.
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej: Oprzyrządowanie dydaktyczne dla szkolenia zawodowego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt „Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) - Budownictwo” POWR.02.15.00-00-4001/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) - dla branży elektroniczno-mechatronicznej” POWR.02.15.00-00-4008/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych - obszar I” POWR.02.14.00-00-3003/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 600151-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej, Krajowy numer identyfikacyjny 15830000000000, ul. Al. Politechniki  11, 90-924  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 042 6313614, 6313619, e-mail cmf@adm.p.lodz.pl, faks 426 313 614.
Adres strony internetowej (url): https://zp.p.lodz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Oprzyrządowanie dydaktyczne dla szkolenia zawodowego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
CMF/03/Dyd/2020/10/01
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zadania przeznaczone do realizacji usług dla każdego projektu POWR z osobna pogrupowano w Działy. Przedmiot zamówienia jest realizowany w formie oddzielnie sukcesywnie realizowanych Zadań będących częściami zamówienia. Każde Zadanie jest osobną częścią zamówienia. Czas realizacji każdej części zamówienia będącej Zadaniem przypisanym do określonego Działu wynika z harmonogramu realizacji Dział I, dla zawodów branży budowlanej (projekt POWR.02.15.00-00-4001/19) podzielono na 4 Zadania (dla 6 zawodów konsultacje eksperta branżowego (przy realizacji 11 programów nauczania DUZ)) Dział II, dla zawodów branży elektroniczno-mechatronicznej (projekt POWR.02.15.00-00-4008/19) podzielono na 2 Zadania (dla 2 zawodów konsultacje eksperta branżowego (przy realizacji 6 programów nauczania)). Uwaga: Opracowane w ramach zamówienia programy nauczania dla dodatkowych umiejętności zawodowych (DUZ) nie mogą obejmować umiejętności już określonych w przepisach prawa oświatowego. Dział III, recenzje dla programów nauczania kkz dla kursów dla branży opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej) (projekt POWR.02.14.00-00-3003/19) podzielono na 8 Zadań obejmujących wykonanie recenzji programu nauczania w tym 4 recenzje wykonywane przez nauczyciela i 4 recenzje wykonywane przez pracodawcę Wykaz realizowanych Części zamówienia ................................................................................. Część 1 Dział I Zadanie 1 Konsultacje eksperta branżowego 2 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik inżynierii środowiska i melioracji Część 2 Dział I Zadanie 2 Konsultacje eksperta branżowego 3 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik inżynierii sanitarnej Część 3 Dział I Zadanie 3 Konsultacje eksperta branżowego 2 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik geodeta Część 4 Dział I Zadanie 4 Konsultacje eksperta branżowego 4 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Monter konstrukcji budowlanych Część 5 Dział II Zadanie 1 Konsultacje eksperta branżowego 3 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik automatyk Część 6 Dział II Zadanie 2 Konsultacje eksperta branżowego 3 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik elektronik
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 92312210-6

Dodatkowe kody CPV: 92312212-0, 92312213-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dz1 Zad 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3252.03
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Andrzej Kawecki REMOBUD Zakład Budowlano Montażowy
Email wykonawcy: akawecki51@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Kronikarska 1, 92-624 Łódź
Kod pocztowy: 92-624
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dz1 Zad 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4878.05
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Andrzej Kawecki REMOBUD Zakład Budowlano Montażowy
Email wykonawcy: akawecki51@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Kronikarska 1, 92-624 Łódź
Kod pocztowy: 92-624
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dz1 Zad 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3252.03
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Andrzej Kawecki REMOBUD Zakład Budowlano Montażowy
Email wykonawcy: akawecki51@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Kronikarska 1, 92-624 Łódź
Kod pocztowy: 92-624
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Dz1 Zad 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6504.07
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Andrzej Kawecki REMOBUD Zakład Budowlano Montażowy
Email wykonawcy: akawecki51@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Kronikarska 1, 92-624 Łódź
Kod pocztowy: 92-624
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych