Ogłoszenie nr 510401895-N-2021 z dnia 13.01.2021 r.
Gmina Kołaczyce: Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieklówce”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 609085-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kołaczyce, Krajowy numer identyfikacyjny 37044032400000, ul. Rynek  1, 38-213  Kołaczyce, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 460 258, e-mail proj.ue@kolaczyce.itl.pl, faks 134 460 258.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieklówce”
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieklówce” będzie polegało na zakupieniu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieklówce używanego średniego samochodu strażackiego ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Sieklówce. Minimalny standard samochodu: - napędem 4x4, -kabina na ramie, przeszklenie w części osobowej, -przystosowany do przewozu minimum 6 osób, -wyposażony w co najmniej 4 drzwi, -pasy bezpieczeństwa, -skrzynia manualna, - ABS, - belkę świetlną z napisem „STRAŻ”, - lampę błyskową LED koloru niebieskiego z przodu i z tyłu pojazdu, - zabudowa z kształtowników ze stali nierdzewnej, -półki oraz pozostałe elementy zabudowy wewnątrz przedziału sprzętowego z materiałów nierdzewnych (blacha aluminiowa), - dach w formie podestu roboczego, z uchwytami na drabinę i węże ssawne, - linia szybkiego natarcia, - zbiornik na wodę (min. 2 500 l.) - hak, - sygnalizacja dźwiękowa, - wspomaganie kierownicy, - środek pianotwórczy, - minimalny rok produkcji 2003 r. - maksymalny przebieg - 50 000 tys. - oświetlenie ostrzegawcze, Samochód musi posiadać aktualny certyfikat CNBOP. Dodatkowe wyposażenie opcjonalnie: -radiotelefon samochodowy, maszt oświetleniowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34144210-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 154000
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Raf-Car Jacek Zduniak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Piastowska 35A,
Kod pocztowy: 06-323
Miejscowość: Jednorożec
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 189912
Oferta z najniższą ceną/kosztem 189912
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 190000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych