Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500277637-N-2018 z dnia 20-11-2018 r.
Stowarzyszenie św. Celestyna: Dostawa i montaż mebli, urządzeń oraz wyposażenia stanowiące część III zadania „Przebudowa i adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Nazwa Projektu: Mikoszów - Miasteczko Nadziei. Nadanie nowych funkcji społecznych zdegradowanemu obszarowi poprzez przebudowę i adaptację budynku gospodarczego na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych. Projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania nr 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie nr 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkurs horyzontalny – nabór na OSI w Osi Priorytetowej nr 6 Infrastruktura spójności społecznej oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 646236-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Stowarzyszenie św. Celestyna, Krajowy numer identyfikacyjny 93100352600000, ul. ul. Mikoszów  27, 57100   Strzelin, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 39 58 101, e-mail ksiegowosc@celestyn.pl, faks 071 39 58 102.
Adres strony internetowej (url): www.celestyn.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Stowarzyszenie - Organizacja pozarządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż mebli, urządzeń oraz wyposażenia stanowiące część III zadania „Przebudowa i adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN/2018/03
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem, montażem i ustawieniem nowych, nieużywanych, pełnowartościowych, niewadliwych, dopuszczonych do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wolnych od wad fizycznych i prawnych, tj. nieobciążonych prawami osób trzecich, mebli, urządzeń oraz wyposażenia w ramach zadania pn.: Dostawa i montaż mebli, urządzeń oraz wyposażenia stanowiące część III zadania „Przebudowa i adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem”. 2. Przedmiot zamówienia realizowany jest jako część Projektu pn.: „Mikoszów - Miasteczko Nadziei. Nadanie nowych funkcji społecznych zdegradowanemu obszarowi poprzez przebudowę i adaptację budynku gospodarczego na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych” i jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania nr 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie nr 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkurs horyzontalny – nabór na OSI w Osi Priorytetowej nr 6 Infrastruktura spójności społecznej oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 3. Wszystkie dostarczone w ramach niniejszego zamówienia elementy dostaw winny się charakteryzować wysoką jakością wykonania. Zamawiający wymaga również, aby dostarczony przedmiot zamówienia był nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r., wolny od wad oraz taki, który nie był przedmiotem ekspozycji, elementem szkolenia bądź innej formy użytkowania. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do opiniowania i wyboru wszystkich elementów wyposażenia mających wpływ na walory wizualne pomieszczeń budynku, w którym prowadzone będą prace (w szczególności: estetyczne parametry zewnętrzne mebli, wyposażenia i urządzeń). Przed zamówieniem elementów wyposażenia objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca ma obowiązek uzyskać ich pisemne zatwierdzenie u Zamawiającego. 5. Informacje o nieruchomości. a) Lokalizacja. Budynek znajduje się w Mikoszowie (gm. Strzelin) na dz. nr 21/25 . b) Dane ogólne : Budynek o konstrukcji murowanej z kamienia. Słupy kamienne o przekroju okrągłym fi 35 – 37 cm. Sklepienia nad parterem łukowe ceglane. Bryła budynku zwarta, oparta na rzucie prostokąta. Konstrukcja dachu drewniana dwuspadowa, dwustolcowa w dwóch kondygnacjach, oparta na dwóch rzędach słupów głównych oraz dwóch rzędach słupów pośrednich. Budynek parterowy ze strychem użytkowym, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną, konstrukcja dwustolcowa w dwóch kondygnacjach. Zestawienie powierzchni: Powierzchnia zabudowy – 521,13 m2 Powierzchnia użytkowa – 838,70 m2 Kubatura – 4803,55 m3 6. W budynku aktualnie trwają prace budowlane związane z przebudową i adaptacją na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych. Po ukończeniu wszystkich robót budowlanych i wykończeniowych objętych przedmiotem zamówienia, a przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest udostępnić obiekt Wykonawcy realizującemu niniejsze zamówienie dot. dostawy i montażu wyposażenia budynku oraz ściśle z nim współpracować. Udostępnienie obiektu nastąpi w okresie 01.09.2019 – 15.11.2019 r. 7. Dostawa wyposażenia i jego montaż musi się odbywać w okresie: nie wcześniej niż 1 września 2019 r. i nie później niż do 15 listopada 2019 r., przy czym Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do dnia 30 września 2019 r. te elementy wyposażenia, które są niezbędne do dokonania odbioru budynku przez odpowiednie służby państwowe (sanepid, straż pożarna i ewentualnie inne) oraz otrzymania pozwolenia na użytkowanie obiektu (np. szafki zlewozmywakowe niezbędne do zamontowania i podłączenia zlewozmywaków, których zakup i montaż jest po stronie wykonawcy robót budowlanych). 8. Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zapoznał się i przyjął do wiadomości warunki umowy ustalone dla realizacji przedmiotowego zamówienia oraz zapoznał się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na, lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej umową. 9. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej. Ewentualny termin dokonania wizji lokalnej należy zgłosić i uzgodnić z Zamawiającym. W trakcie przeprowadzania wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień ani odpowiadał na pytania. 10. Wykonawca powinien odpowiednio wcześniej rozpocząć współpracę z wykonawcą robót budowlanych, w celu dokonania niezbędnych uzgodnień i pomiarów dla poprawnego zamontowania i podłączenia elementów wyposażenia (np. szafki zlewozmywakowe). 11. Płatność za dokonaną dostawę i montaż wyposażenia nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego za wykonane zamówienie, przy czym odbiór końcowy nie może nastąpić wcześniej niż przed dniem 10 listopada 2019 r. 12. Zapłata za realizację całego zamówienia nastąpi w terminie do 60 dni od daty odbioru końcowego. 13. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyłącznie meble, wyposażenie i urządzenia wymienione w Spisie Wyposażenia (Załącznik nr 1 Części III SIWZ – OPZ). Elementy wyposażenia opisane w pozostałych dokumentach, a nie ujęte w Spisie Wyposażenia nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia. 14. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Części III SIWZ-OPZ, w skład którego wchodzą Spis Wyposażenia oraz opisy wymagań dla mebli i wyposażenia oraz Dokumentacja Projektowa (w zakresie wymiarów i rozmieszczenia mebli i wyposażenia). 15. Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w w/w postępowaniu, że wskazanie w dokumentacji przetargowej nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) służy wyłącznie określeniu standardu. Oczywistym jest, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) mebli wyposażeni i urządzeń użyte w opisie, na rysunkach, wykazach mebli i wyposażenia, dokumentacji projektowej powinny być uznawane wyłącznie jako służące określeniu parametrów mebli, wyposażenia i urządzeń. W każdym przypadku mogą być stosowane inne równoważne wyroby i urządzenia innych firm o nie gorszych parametrach. 16. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym część II SIWZ-Wzór Umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39150000-8

Dodatkowe kody CPV: 39121000-6, 39111100-4, 39113100-8, 39112000-0, 39143110-0, 39143110-0, 39143122-7, 39141300-5, 39100000-3, 33192000-2, 39711130-9, 39711130-9, 30121100-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę 151.278,59 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych i 59/100). Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia została podana podczas sesji publicznego otwarcia ofert, która miała miejsce w dniu 19.11.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) 4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.” W przedmiotowym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert, wpłynęła jedna oferta, złożona przez: 1. Tronus Polska sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa na kwotę 436.154,31 zł + 36 miesięcy okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady Cena oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Jednocześnie, Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty do wysokości ceny złożonej oferty. W związku z powyższym, spełniona została przesłanka art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP obligująca Zamawiającego do unieważnienia przedmiotowego postępowania.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych