Ogłoszenie nr 510159944-N-2019 z dnia 01.08.2019 r.
Gmina Pokój: Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach poprzez przebudowę budynku świetlicy w Fałkowicach w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 565115-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pokój, Krajowy numer identyfikacyjny 53141274000000, ul. ul. Sienkiewicza  8, 46-034  Pokój, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 693 085, e-mail zamowieniapubliczne@gminapokoj.pl, a.pawlicki@gminapokoj.pl, faks 077 4693085 w. 22.
Adres strony internetowej (url): bip.gminapokoj.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach poprzez przebudowę budynku świetlicy w Fałkowicach w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SG. IX.271.5.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie zadania pn. Nazwa zadania: „Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach poprzez przebudowę budynku świetlicy w Fałkowicach w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” i obejmuje wykonanie prac budowlanych w Świetlicy w Fałkowicach, które polegają na wykonaniu robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych Przebudowa obejmuje wykonanie prac w zakresie: 1)Wymianę warstw podposadzkowych na posadzkę cementową zaizolowaną sytropianem posadzkowym, całość wykończona płytkami gress 2) Wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, parapetów wewnętrznych lastrykowych na konglomerat oraz wymianę naświetli wewnętrznych 3)Przebudowanie ścian działowych w celu dostosowania pomieszczeń budynku świetlicy na Inkubator Kuchenny, ścian z płyt GKBI izolowanie wełną mineralną 4)Renowacja i odgrzybianie istniejących tynków, wykończenie warstwą gipsu szpachlowego. Ściany w pomieszczeniach mokrych tj. Kuchnia, łazienka, natrysk, magazyny wykończone płytkami ceramicznymi do wysokości ościeża, powyżej malowanie farbą lateksową. Pozostałe pomieszczenia- wykonanie tapety natryskowej odpornej na szorowanie do wysokości 170cm, powyżej malowanie farbą lateksową. 5)Wykonanie sufitów podwieszanych rastrowych 60x60 wodoodpornych, docelowa wyskokość pomieszczenia 250cm. Sufit odizolowany warstwą wełny mineralnej. 6)Przebudowę istniejącej kanalizacji podposadzkowej i dostosowanie do zaprojektowanego sprzętu kuchennego i zaplecza sanitarnego, kanalizacja podłączona do istniejącego zbiornika. 7)Przebudowa istniejącej instalacji gazowej 8)Przebudowę istniejącej instalacji wodociągowej z podłączeniem do istniejącego bojlera z grzałką elektryczną 9)Wykonanie wentylacji mechanicznej z pomieszczeń mokrych i zainstalowanie nawietrzaków ściennych z anemostatem w celu cyrkulacji powietrza 10)Przebudowa i dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem dostosowanym do pracy w kuchni.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45442000-7

Dodatkowe kody CPV: 45442100-8, 45431000-7, 45432100-5, 45426000-7, 45421146-9, 45411000-4, 45332000-3, 45332300-6, 45332200-5, 45330000-9, 45332400-7, 45331000-6, 45300000-0, 45311000-0, 45316000-5, 45317000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2018 poz. 1986) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej. W przedmiotowym postępowaniu cena oferty najniżej, przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego, który na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 230000,00zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2018 poz. 1986) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej. W przedmiotowym postępowaniu cena oferty najniżej, przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego, który na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 230000,00zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
nie dotyczy
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych