Ogłoszenie nr 510204080-N-2020 z dnia 17.10.2020 r.
Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie: Wykonanie robót budowlanych instalacyjnych związanych z wymianą instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 576160-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 16083410000000, ul. ul. Tyszkiewicza  42, 01-172  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 6321009, 6321008, e-mail sekretariat@bacewicz.waw.pl, faks 0-226321009.
Adres strony internetowej (url): http://www.bacewicz.edu.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: szkoła publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych instalacyjnych związanych z wymianą instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
3/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych instalacyjnych związanych z wymianą instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie. 2. Opis robót: a) Demontaż istniejącej instalacji wodociągowej - znajdujące się na w korytarzach, na klatkach schodowych szafki wnękowe należy wykorzystać (powiększenie) pod projektowane hydranty HP25. Na kondygnacji podziemnej (piwnica) projektuje się hydranty HP33 w nowych wnękach. b) Wykonanie nowej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami HP25, HP33. c) Zamontowanie pomp wspomagających sterowanych automatycznie zapewniających wymagany wydatek i ciśnienie dla hydrantów 25, 33. d) Podłączenie do istniejącej instalacji wody w budynku w pomieszczeniu wlotu wody. e) Wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie: - montażu zabezpieczenia w TG dla obwodu zestawu hydroforowego, - zasilania zestawu hydroforowego, - wykonania i montażu rozdzielnicy hydroforni Rh, - wykonania oświetlenia pomieszczenia pompowni, - wykonania instalacji połączeń wyrównawczych. 3. Szczegółowe wymogi zostały opisane w: a) Projekcie budowlano – wykonawczym, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, c) przedmiarze robót. Przy czym należy zaznaczyć, iż załączone przedmiary stanowią jedynie element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. Zawarte w nich ilości nie mają charakteru wiążącego, wymagany zakres robót został zdefiniowany w projektach. Zgodnie z warunkami wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi. 4. Zamawiający rekomenduje dokonanie przez Wykonawców (na swój koszt, w terminach ustalonych z dyrektorem placówki) wizji lokalnej. 5. Kod CPV: 45.00.00.00-0 Dodatkowe kody CPV: - 45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne - 45.33.12.10-1 Instalowanie wentylacji - 45.34.30.00-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe - 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne 6. Warunki finansowe rozliczeń zostały zapisane we wzorze umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania etapowego, na podstawie, wykazu stanu zaawansowania robót nie częściej, niż raz w miesiącu, lub za zgodą Zamawiającego częściej. 7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczny termin gwarancji na części mechaniczne zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość terminu gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert. 8. Zamawiający, mając na uwadze wymogi zapisane w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga w odniesieniu do stanowisk opisanych w załączniku nr 8 - złożenia oświadczenia (wg. wzoru zawartego w załączniku nr 8) o zatrudnianiu przez Wykonawcę i ew. podwykonawców osób na tych stanowiskach na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia roboty ogólnobudowlane, w tym w szczególności wykonanie robót ogólnobudowlanych tynkarskich i malarskich. 9. Zamawiający może, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jednolity Dz.U. 2016 poz. 922), dokonać kontroli rzetelności złożonego oświadczenia. W tym celu może żądać od Wykonawcy i podwykonawców informacji i dokumentów poświadczających fakt zatrudnienia wskazanych osób na umowę o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-0

Dodatkowe kody CPV: 45332000-3, 45331210-1, 45343000-3, 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 88720.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ARTBOR Spółka z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 214
Kod pocztowy: 02-486
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 109125.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 109125.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 158178.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych