Ogłoszenie nr 500298381-N-2018 z dnia 13.12.2018 r.
Stołeczna Estrada: Zakup samochodu osobowo-dostawczego typu kombi oraz samochodu dostawczego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 646372-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Stołeczna Estrada, Krajowy numer identyfikacyjny 27819000000, ul. ul. Marszałkowska  , 00683   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 849-32-86, e-mail estrada@estrada.com.pl, faks 0-22 646-49-39.
Adres strony internetowej (url): www.estrada.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Instytucja Kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup samochodu osobowo-dostawczego typu kombi oraz samochodu dostawczego
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowo-dostawczego typu kombi Wspólny słownik zamówień: CPV 34115000-6 – Inne samochody pasażerskie, CPV: 34137000-6 – Pojazdy do transportu towarów 1. Parametry pojazdu osobowo-dostawczego typu kombi DMC 3,5T • Data produkcji od. 2017r • Przebieg do 3.000km • Rodzaj paliwa: DIESEL norma emisji Euro 6, • Pojemność: od. 1600 cm3 TURBO • Moc: od 75KM • Rodzaj skrzyni: Manualna 5 biegowa • Liczba miejsc: 5 osób • Liczba drzwi 4/5 • Kolor: Biały • Napęd: dowolny - tylny lub przedni • Felgi o rozmiarze min.: 15” • Układ ABS • Gniazdo 12V w kabinie • Układ stabilizacji toru jazdy ESP • Poduszki powietrzne kierowcy, pasażera • Elektrycznie regulowane lusterka boczne • Elektrycznie regulowane szyby przednie • Czujniki parkowania tylne • Immobiliser • Komputer pokładowy • Klimatyzacja • Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem • Radio • Zestaw głośnomówiący zsynchronizowany • Światła do jazdy dziennej • Hak holowniczy 2. Samochód dostawczy DMC 3,5T • Data produkcji od. 2017r • Przebieg do 3.000km • Rodzaj paliwa: DIESEL norma emisji Euro 6, • Pojemność: od. 1600 cm3 TURBO • Moc: od 75KM • Rodzaj skrzyni: Manualna 5 biegowa • Liczba miejsc: 2 osoby • Liczba drzwi 2/5 • Kolor: Biały • Napęd: dowolny - tylny lub przedni • Felgi o rozmiarze min.: 15” • Układ ABS • Gniazdo 12V w kabinie • Układ stabilizacji toru jazdy ESP • Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera • Elektrycznie regulowane lusterka boczne • Elektrycznie regulowane szyby przednie • Immobiliser • Komputer pokładowy • Klimatyzacja • Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem • Radio • Zestaw głośnomówiący zsynchronizowany • Światła do jazdy dziennej • Hak holowniczy • Przestrzeń ładunkowa zabudowana (bez szyb) o minimalnych wymiarach: długość 220cm, szerokość 115cm, wysokość 120cm. • Długość pojazdu maksymalnie do: 5,15m 3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 5.Zamawiajacy nie przewiduje rozliczeń ze Sprzedającym w walutach obcych II. Miejsce dostarczenia samochodu: Stołeczna Estrada ul. Jeziorki 74A ,02-863 Warszawa
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34115000-6

Dodatkowe kody CPV: 34137000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 137450.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Nercedes-Benz Warszawa Sp. zo.o.
Email wykonawcy: michal.omylinski@daimler.com
Adres pocztowy: ul. Gottlieba Daimlera 1
Kod pocztowy: 02-460
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 169063.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 169063.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 221400.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych