Ogłoszenie nr 510424071-N-2021 z dnia 22.03.2021 r.
Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Dostawa pierwszego wyposażenia dla Domu Kultury Praga w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 764841-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa pierwszego wyposażenia dla Domu Kultury Praga w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RZP-II-WI/41/DZP-1/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pierwszego wyposażenia dla Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami do SIWZ: 1) Załącznik Nr 5 - Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” dla każdej części; 2) Załącznik Nr 6 - „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu Zamówienia” – dla każdej części; 3) Załącznik Nr 9 - Rysunki dot. Części I [(rzut - warsztat techniczny (pom. -1.16)] i Części III [(rzut - sala prac ręcznych; rzut - warsztat techniczny (pom. -1.16); rysunek Nr -1.06)]. 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. 1) Część I: elektronarzędzia tj. m. in. szlifierki, wiertarki, frezarki, odkurzacz przemysłowy itp., 2) Część II: maszyny do szycia/haftu, 3) Część III: urządzenia i meble technologiczne, 4) Część IV: meble ogrodowe, 5) Część V: telefony. 3.. Termin wykonania zamówienia. 1. Rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia zawarcia umowy (dotyczy wszystkich części), 2. Zakończenie: w terminie do 50 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: Część I: elektronarzędzia (tj. m. in. szlifierki, wiertarki, frezarki, odkurzacz przemysłowy itp.) - zakończenie: w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, Część II: maszyny do szycia/haftu – zakończenie: w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, Część III: urządzenia i meble technologiczne – zakończenie: w terminie do 50 dni od dnia zawarcia umowy, Część IV: meble ogrodowe – zakończenie: w terminie do 50 dni od dnia zawarcia umowy, Część V: telefony – zakończenie: w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 42715000-0

Dodatkowe kody CPV: 42652000-1, 39180000-7, 39142000-9, 32552110-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Elektronarzędzia (tj. m.in. szlifierki, wiertarki, frezarki, odkurzacz przemysłowy itp.)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 20420.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Usługowo-Handlowy "ELKOT" Krzysztof Kotkowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 25 Czerwca 71
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 23352.78
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23352.78
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38029.14
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Maszyny do szycia/haftu
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający w dniu 17.02.2021 r. poinformował, że za najkorzystniejszą ofertę w ww. postępowaniu uznano Ofertę Nr 5 złożoną przez Wykonawcę: ALNAG Barbara Wróbel, ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/301, 30-349 Kraków – za cenę brutto: 115.201,80 zł. Pismem z dnia 01.03.2021 r. Zamawiający zaprosił - na dzień 08.03.2021 r. - upoważnionych przedstawicieli ww. Wykonawcy, w celu podpisania umowy na wykonanie ww. zadania inwestycyjnego. Wykonawca pismem z dnia 05.03.2021 r., odstąpił od podpisania umowy.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Urządzenia i meble technologiczne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający w dniu 18.02.2021 r. poinformował, że za najkorzystniejszą ofertę w ww. postępowaniu uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: PB Tenders Jakub Pawulski, Kotomierska 1, 85-568 Bydgoszcz – za cenę brutto: 17.683,71 zł. Pismem z dnia 01.03.2021 r. Zamawiający zaprosił - na dzień 08.03.2021 r. - upoważnionych przedstawicieli ww. Wykonawcy, w celu podpisania umowy na wykonanie ww. zadania inwestycyjnego. Wykonawca poinformował w dniu 05.08.2021 r., że uchyla się od podpisania umowy.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Meble ogrodowe
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający w dniu 18.02.2021 r. poinformował, że za najkorzystniejszą ofertę w ww. postępowaniu uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: PB Tenders Jakub Pawulski, Kotomierska 1, 85-568 Bydgoszcz – za cenę brutto: 27.483,12 zł. Pismem z dnia 01.03.2021 r. Zamawiający zaprosił - na dzień 08.03.2021 r. - upoważnionych przedstawicieli ww. Wykonawcy, w celu podpisania umowy na wykonanie ww. zadania inwestycyjnego. Wykonawca poinformował w dniu 05.08.2021 r., że uchyla się od podpisania umowy.

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Telefony
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający w dniu 18.02.2021 r. poinformował, że za najkorzystniejszą ofertę w ww. postępowaniu uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: PB Tenders Jakub Pawulski, Kotomierska 1, 85-568 Bydgoszcz – za cenę brutto: 7.220,10 zł. Pismem z dnia 01.03.2021 r. Zamawiający zaprosił - na dzień 08.03.2021 r. - upoważnionych przedstawicieli ww. Wykonawcy, w celu podpisania umowy na wykonanie ww. zadania inwestycyjnego. Wykonawca poinformował w dniu 05.08.2021 r., że uchyla się od podpisania umowy.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych