Ogłoszenie nr 510538764-N-2020 z dnia 09.12.2020 r.
Gmina Przywidz: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW NA TERENIE AGLOMERACJI PRZYWIDZ” - GROMADZIN I MARSZEWSKA GÓRA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 działanie 11.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 563692-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Przywidz, Krajowy numer identyfikacyjny 19167499000000, ul. ul. Gdańska  7, 83-047  Przywidz, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 825 146, e-mail fundusze@przywidz.pl, faks 586 825 225.
Adres strony internetowej (url): http://www.przywidz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW NA TERENIE AGLOMERACJI PRZYWIDZ” - GROMADZIN I MARSZEWSKA GÓRA
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GK.Z.271.8.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: CZĘŚĆ I-sza: a) ODCINEK III Gromadzin (ul. Źródlana, Wiewiórcza i Niedźwiedzia): 1) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U Ø 200 o długości 835,84 m, 2) przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC-U Ø 160 o długości 107,43 m 3) kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 110 – 1109,39 m, 4) kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 75 – 31,81 m, 5) sieci wodociągowe z rur polietylenowych Ø 110 – 616,91 m, 6) 2 kpl. przepompowni ścieków wraz z dostawą, uruchomieniem i wyposażeniem wg projektu, z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie (ogrodzenie panelowe, utwardzenie z kostki brukowej betonowej, oświetlenie), 7) roboty elektryczne związane z podłączeniem przepompowni ścieków i urządzeń wspomagających, 8) robót rozbiórkowych i odtworzenia nawierzchni drogowych. b) ODCINEK IV Gromadzin (ul. Przyleśna i Sowia): 1) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC-U Ø 200 długości 515,39 m, 2) przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC-U Ø 160 o długości 62,64 m, 3) kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 75 – 194,14 m, 4)przyłączy wodociągowych z rur polietylenowych Ø 110 – 184,76 m, 5) 1 kpl. przepompowni ścieków wraz z dostawą, uruchomieniem i wyposażeniem wg projektu, z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie (ogrodzenie panelowe, utwardzenie z kostki brukowej betonowej, oświetlenie), 6) instalacji elektrycznej zalicznikowej dla przepompowni ścieków, 7) robót rozbiórkowych i odtworzenia nawierzchni drogowych. c) ODCINEK VI Przywidz (ul. Cicha): 1) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC-U Ø 200 długości 65,74 m, 2)przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC-U Ø 160 o długości 21,89 m, 3) kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 75 – 461,81 m, 4) przyłączy wodociągowych z rur polietylenowych Ø 32 – 15,72 m, 5) 1 kpl. przepompowni ścieków wraz z dostawą, uruchomieniem i wyposażeniem wg projektu, z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie (ogrodzenie panelowe, utwardzenie z kostki brukowej betonowej, oświetlenie), 6) instalacji elektrycznej zalicznikowej dla przepompowni ścieków, 7) robót rozbiórkowych i odtworzenia nawierzchni drogowych; Przedmiot zamówienia nie obejmuje zakupu i montażu agregatu prądotwórczego. d) Przebudowa przepompowni Ps „Szkolna” nad jeziorem, Przywidz, w następującym zakresie: 1) kanalizacja sanitarna grawitacyjną Ø315mm PVC, z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury klasy 8kN/m2, uzbrojona w studnie Ø1,0 beton C35/45, 2) kanalizacja tłoczna z rur Ø160x9,5 SDR17 PN10, 3) przepompownia ścieków PS, Ø2,5m beton C35/45 z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie, 4) biofiltr na bazie węgla aktywnego, 5) instalacje elektryczne zalicznikowe dla przepompowni ścieków wraz z dostawą i montażem agregatu prądotwórczego przy przepompowni, 6) prace ziemne, demontażowe i montażowe. CZĘŚĆ II-ga: e) ODCINEK VIII Marszewska Góra: 1) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC-U Ø 200 długości 447,00 m, 2)przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC-U Ø 160 o długości 16,39 m, 3) kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 90 – 241,76 m, 4) przyłączy wodociągowych z rur polietylenowych Ø 90 – 126,20 m, 5) 1 kpl.przepompowni ścieków wraz z dostawą, uruchomieniem i wyposażeniem wg projektu, z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie (ogrodzenie panelowe, utwardzenie z kostki brukowej betonowej, oświetlenie), 6) instalacji elektrycznej zalicznikowej dla przepompowni ścieków, 7) robót rozbiórkowych i odtworzenia nawierzchni drogowych; 2. W zakres robót wchodzi kompletna realizacja przez Wykonawcę robót budowlanych wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem, przeszkoleniem pracowników, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, przeprowadzeniem kamerowania sieci, wszelkich prób oraz wykonaniem wszystkich innych prac koniecznych prac, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem. 3. Do obowiązków Wykonawcy w ramach kosztów pośrednich należy załatwienie wszystkich formalności i poniesienie opłaty związanej z wydaniem przez Państwowy Nadzór Budowlany decyzji o częściowym pozwoleniu na użytkowanie, a w przypadku zgłoszenia zakończenia robót opłaty za wydanie pism potwierdzających, że Państwowy Nadzór Budowlany nie wnosi sprzeciwu do wykonanych robót. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących oraz robót tymczasowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 1) Wykonanie lub pozyskanie we własnym zakresie oraz poniesienie kosztów: a)uzgodnień, opinii, decyzji, analiz, badań itp., niezbędnych do należytego wykonania robót, b) projektów zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyskanie niezbędnych opinii organów,zatwierdzenie projektu przez organ zarządzający ruchem, c) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,d) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru, e) pomiarów, badań i sprawdzeń, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, f) innych opracowań, prac i badań wymaganych dokumentacją projektową. Wymienione wyżej dokumenty sporządzane będą w wersji papierowej i elektronicznej w programach: dwg, dxt, doc, Pdf, xls. 2) Realizację działań informacyjnych i promocyjnych Programu zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 działanie 11.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa. Szczegółowy opis emblematu UE oraz liternictwo wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych, a obejmujących w szczególności: a) zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych wolnostojących w ilości 2 szt. wraz z utrzymaniem ich w należytym stanie przez okres realizacji Projektu oraz tablic pamiątkowych wolnostojących w ilości 2 szt. wraz z utrzymaniem ich w należytym stanie przez okres gwarancji i rękojmi, b) umieszczenie na wszystkich dokumentach i materiałach przygotowanych w związku z realizacją Projektu co najmniej: emblematu Unii Europejskiej, spełniającego normy graficzne; odniesienie do Funduszu Spójności. 3) Obsługę geodezyjną, geologiczną w trakcie realizacji robót budowlanych oraz poniesienie kosztów z tym związanych, 4) Organizację, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidację placu budowy oraz poniesienie kosztów z tym związanych wraz z utrzymaniem w czystości dróg po których poruszają się pojazdy budowy. 5) Doprowadzenie wody oraz zasilania placu budowy w energię elektryczną wraz z zamontowaniem liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz poniesienie kosztów z tym związanych wraz z zapłatą za energię, wodę i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywanie prób i prób końcowych, 6) Zawiadomienie właścicieli lub zarządców mediów, dróg, właścicieli nieruchomości o planowanym terminie rozpoczęcia robót oraz o planowanym terminie ich zakończenia w celu dokonania odbioru, 7) Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytkowania wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych, w tym w szczególności pozwolenie na odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów, 8) Wywóz nadmiaru ziemi lub dowóz ziemi wraz z jej zakupem, jeżeli taka konieczność wystąpi, ewentualna wymiana gruntów lub ich zagęszczenie, 9) Wykonanie przekopów kontrolnych wraz z wykonaniem ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, 10) przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi obiektów wraz ze szkoleniami stanowiskowymi, 11) Przeprowadzenie rozruchów technologicznych (obejmujących m.in.: koszty prowadzenia i sporządzenia dokumentacji, koszty mediów, zużycia materiałów dla potrzeb rozruchu, badań, ocen, analiz wraz z kosztem uzyskania stosownych badań przeprowadzanych przez odpowiednie instytucje w tym zakresie jeżeli jest to wymagane prawem, 12) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz poniesienie kosztów z tym związanych, 13) Pompowanie wody z wykopów oraz poniesienie kosztów z tym związanych, 14) Obsługa archeologiczna i konserwatorska w przypadku wystąpienia sytuacji dla której taka obsługa jest wymagana, 15) Wykonanie, utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienie kosztów z tym związanych, 16) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz poniesienie kosztów z tym związanych z uwzględnieniem obowiązku przeprowadzenia inspekcji kamerą telewizji przemysłowej, 17) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, naprawa zniszczonych dróg dojazdowych do miejsca budowy po zakończeniu robót. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy i drogi dojazdowe do miejsca budowy rozpoczyna się z dniem przekazania placu budowy i trwa do zakończenia odbioru końcowego. 18) Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz umieszczenie infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i powiatowych wraz z wykonaniem wszystkich prac i poniesieniem wszystkich kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego drogi powiatowej i gminnych; koszty opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w/w dróg ponosi Zamawiający. 19) Przedmiot zamówienia należy wykonać z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 20) Przygotowanie wniosku o wydanie częściowego pozwolenia na użytkowanie obiektów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV: 45232440-8, 45111200-0, 45111240-2, 45111300-1, 45310000-3, 45233120-6, 45300000-0, 45232423-3, 45315300-1, 45330000-9, 45342000-6, 45231400-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW NA TERENIE AGLOMERACJI PRZYWIDZ” - GROMADZIN
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1839000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe SOMBUD Mirosław Socha
Email wykonawcy: pphu_sombud@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Ceramiczna 1a
Kod pocztowy: 83-314
Miejscowość: Somonino
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2261970.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2261970.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4334679.98
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW NA TERENIE AGLOMERACJI PRZYWIDZ” - MARSZEWSKA GÓRA.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 505555.51
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: „HYDRO-MAG” Sp. z o.o.
Email wykonawcy: asia.hydromag@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Kartuska 46
Kod pocztowy: 83-333
Miejscowość: Garcz
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 621833.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 621833.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1446557.33
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu niepograniczonego  na podstawie art. 39  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
tryb podstawowy
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych