Ogłoszenie nr 500154830-N-2018 z dnia 04-07-2018 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Budowa kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenu oraz remont elewacji wraz z dociepleniem elewacji budynku przy ul. Mikołowskiej 29 w Rybniku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 574443-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17, 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.rybnik.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenu oraz remont elewacji wraz z dociepleniem elewacji budynku przy ul. Mikołowskiej 29 w Rybniku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.1120.0034.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenu oraz remont elewacji wraz z dociepleniem elewacji budynku przy ul. Mikołowskiej 29 w Rybniku. Zakres robót obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe i demontażowe, 2) demontaż chodników z obrzeżami na czas budowy, 3) wykonanie drenażu opaskowego i izolacji ścian piwnic, 4) wykonanie demontażu opaski wokół budynku, 5) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (poziomej i pionowej) ścian fundamentowych, 6) wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych, 7) wymiana pokrycia dachowego wykusza, obróbek blacharskich, 8) wymiana i uzupełnienie parapetów zewnętrznych, 9) wymiana okna klatki schodowej (witraż), 10) renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej, 11) renowacja okratowania, 12) renowacja gzymsów, 13) renowacja cokołu ceglanego, 14) wykonanie drenażu opaskowego budynku, 15) wykonanie opaski wokół budynku z płyt betonowych, 16) montaż osłon ochronnych typu peszel dla okablowania na elewacji, 17) wykonanie daszku nad wejściem od elewacji wschodniej, 18) renowacja daszku nad wejściem do sutereny, 19) wykonanie symetrycznego daszku nad drugim wejściem do sutereny. Szczegółowy zakres zamówienia precyzują: przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz projekt techniczny.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45232452-5

Dodatkowe kody CPV: 45321000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego odrzuceniu

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych