Ogłoszenie nr 500299713-N-2018 z dnia 14.12.2018 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Pokoju: Przebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w Pokoju w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, § 2 ust. 1 pkt 6 rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 638244-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500254300-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ochotnicza Straż Pożarna w Pokoju, Krajowy numer identyfikacyjny 531622816, ul. Wojska Polskiego   26, 46-034  Pokój, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 469 30 85, e-mail ug@gminapokoj.pl, faks 77 469 30 97.
Adres strony internetowej (url): bip.gminapokoj.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w Pokoju w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OSP.1.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie zadania pn. Nazwa zadania: „Przebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w Pokoju ” i obejmuje wykonanie prac budowlanych w Świetlicy Wiejskiej w Pokoju, które polegają na przebudowie toalet, zaplecza kuchennego, pracach wykończeniowych, przebudowie instalacji wewnętrznych. Powierzchnia użytkowa remontowanych pomieszczeń 58,72 m2. Przebudowa obejmuje wykonanie prac w zakresie: -roboty rozbiórkowe ścian wewnętrznych -obicie tynków wewnętrznych -rozebranie posadzki z płytek -zerwanie posadzki cementowej -wywóz i utylizacja powstałego gruzu -roboty murowe -tynki ścian wewnętrznych -malowanie ścian wewnętrznych -obudowa geberitów z płyt gipsowo – kartonowych -podłoża posadzkowe oraz okładziny -okładziny ścian wewnętrznych -malowanie ścian wewnętrznych -drzwi wewnętrzne -ścianki systemowe WC -roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne -instalacja wody hydrantowej -instalacje kanalizacyjne -kanalizacja sanitarna -baterie, punkty czerpalne i biały montaż w sanitariatach
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45453000-7, 45310000-3, 45331000-6, 45410000-4, 45430000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 107932.81
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo inżynieryjno – budowlane „EWD”
Email wykonawcy: ewd-walczak@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 23 46-243 Bogacica
Kod pocztowy: 46-243
Miejscowość: Bogacica
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 132757.36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 132757.36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 198594.53
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych