Ogłoszenie nr 500177213-N-2018 z dnia 26.07.2018 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynkach Zespołu Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej 13, polegającej na wykonaniu okresowej kontroli zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy Prawo budowlane

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 587522-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17, 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.rybnik.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynkach Zespołu Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej 13, polegającej na wykonaniu okresowej kontroli zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy Prawo budowlane
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.1120.0044.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynkach Zespołu Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej 13, polegającej na wykonaniu okresowej kontroli zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane”. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: - Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej – Wydział Energetyki Komunalnej, - Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Upowszechniania Technologii Informatycznych, - Politechnika Śląska – Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych, - ZGM – Aula sale dydaktyczne, - Uniwersytet Ekonomiczny – Aula, sale dydaktyczne, - Uniwersytet Ekonomiczny – kaplica. Zakres kontroli obejmuje: 1) Sprawdzenie stanu ogólnego nawiewno – wywiewnych (kratki, anemostaty), 2) Sprawdzenie drożności przewodów kominowych i kanałów wentylacyjnych przez pomiar, 3)Wyliczenie ilości wymian powietrza wentylowanego w poszczególnych pomieszczeniach, 4)Sprawdzenie stanu ogólnego nasad kominowych, kominów, głowic kominowych, 5) Sporządzenie odrębnych protokołów dla każdego budynku w dwóch egzemplarzach Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71356100-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 31837.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Ochociński Roman Zakład Kominiarski
Email wykonawcy: szapoklap@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Astronautów 1c/9
Kod pocztowy: 44-253
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 31580.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 31580.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 31580.25
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych