Ogłoszenie nr 510401908-N-2021 z dnia 13.01.2021 r.
Miejski Zakład Komunikacji - Puławy Sp. z o.o.: Usługa ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy Spółka z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 610161-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Brokers Union Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 112B/U8, 53-111 Wrocław, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000109774, działająca na podstawie zezwolenia na działalność brokerską nr 507/98 z dnia 10.12.1998r.; NIP: 894-24-93-484; REGON: 932016778

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zakład Komunikacji - Puławy Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 43096499500000, ul. Dęblińska  2A, 24-100  Puławy, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 886 80 00, e-mail mzk@mzk.pulawy.pl, faks 81 886 80 00.
Adres strony internetowej (url): www:mzk.pulawy.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy Spółka z o.o.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Znak sprawy 17/2020/KOM/NO/K/BU
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie dotyczy następujących rodzajów ubezpieczeń: 1) Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych (OCPPM) 2) Ubezpieczenie Auto Casco (AC) 3) Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów (NNW) 4) Ubezpieczenie Assistance (ASS)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66510000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 383427.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Email wykonawcy: lgroniewski@pzu.pl
Adres pocztowy: Ul. Dunajewskiego 3
Kod pocztowy: 31-133
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 209226.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 209226.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 266278.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych