Ogłoszenie nr 510402060-N-2021 z dnia 14.01.2021 r.
13 Wojskowy Oddział Gospodarczy: DOSTAWA ZESTAWÓW NARZĘDZI I WYPOSAŻENIA DO NAPRAW URZĄDZEŃ ZASILAJĄCYCH - SPRAWA NR 99/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 606459-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
Administratorem danych osobowych uczestników postępowania jest 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy; Administrator danych osobowych (13 WOG) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: 13wog.iod@ron.mil.pl; dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i dochodzeniem ewentualnych roszczeń.

I. 1) NAZWA I ADRES:
13 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Krajowy numer identyfikacyjny 34090727700000, ul. ul. Czwartaków  3, 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00, e-mail 13wog.przetargi@ron.mil.pl, faks 261 48 32 22.
Adres strony internetowej (url): www.13wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: www.13wog.wp.mil.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA ZESTAWÓW NARZĘDZI I WYPOSAŻENIA DO NAPRAW URZĄDZEŃ ZASILAJĄCYCH - SPRAWA NR 99/2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
99/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów narzędzi i wyposażenia do napraw urządzeń zasilających (dwa komplety). Zestaw narzędzi i wyposażenia do napraw urządzeń zasilających: przeznaczony jest do wykonywania obsług i napraw urządzeń zasilających zarówno po stronie elektrycznej – prądnicy, jak również mechanicznej – silnik. Dodatkowo przewidziany jest do wykonywania obsług i napraw ramy lub przyczepy - nosiciela urządzenia zasilającego. Składa się z 5 głównych komponentów: narzędzi i elektronarzędzi izolowanych umożliwiających pracę pod napięciem do 1000V, narzędzi i wyposażenia nieizolowanych, zestawy przyrządów pomiarowych o wysokiej klasie i dużej dokładności pomiaru, wyposażenia dodatkowego zabezpieczającego wykonanie prac dotyczących przyczepy transportowej i niezbędnych zabiegów obsługowo – naprawczych. Zestaw nie zabezpiecza wykonywania prac spawalniczo – blacharskich oraz lakierniczych (KOD CPV: 44512940-3). 2. Warunki wymagane przy realizacji zamówienia: 1) Wykonawca winien dostarczyć przedmiot zamówienia nowy, nieużywany, nieregenerowany i w kategorii pierwszej. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta danego wyrobu. Ponadto powyższy przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta danego wyrobu. 2) Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać minimalne parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ; 3) Oferowane wyroby muszą być opakowane w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości jakościowych oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych w okresie minimum 6 miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. Opakowanie winno być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację dostarczonego produktu. 4) Oferowany przedmiot zamówienia powinien być oznakowany symbolem CE (Conformité Européenne) umieszczonym na wyrobie (deklaracja producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. ,,Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE) – o ile dotyczy. 5) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. 3. Opis przedmiotu zamówienia według dokumentacji przetargowej, zamieszczonej na stronie Zamawiającego - www.13wog.wp.mil.pl .
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 44512940-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postepowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, że każda z dwóch złożonych w postępowaniu przetargowym ofert podlega odrzuceniu na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p. co oznacza, iż nie spełnia wymagań Zamawiającego zgodnie z SIWZ. Z przeprowadzonego - powtórnego procesu badania i oceny ofert wynika również, że wymagania przedmiotowe określone przez Zamawiającego uniemożliwiały Wykonawcom złożenia ważnych ofert powodując w konsekwencji unieważnienie postepowania również wobec art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy p.z.p. w związku z wadą postepowania uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych