Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510008545-N-2019 z dnia 15-01-2019 r.
Instytut Przemysłu Organicznego: Ochrona fizyczna osób i mienia Oddziału Instytutu Przemysłu Organicznego w Krupskim Młynie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500281916-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Przemysłu Organicznego, Krajowy numer identyfikacyjny 4261300000, ul. Annopol  6, 03-236   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 111 231, e-mail raclawska@ipo.waw.pl, faks 228 110 799.
Adres strony internetowej (url): www.ipo.waw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut badawczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Ochrona fizyczna osób i mienia Oddziału Instytutu Przemysłu Organicznego w Krupskim Młynie.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W zakres zamówienia wchodzi: - patrol interwencyjny - ochronny, - służba na posterunku stałym, - czasowa służba na posterunku doraźnym, - nadzór nad ruchem osobowo-materiałowym. a) Patrol interwencyjno - ochronny wykonywany przez dwóch pracowników ochrony w trakcie jednej zmiany ochronnej, z zadaniami obejmującymi całość Oddziału Instytutu Przemysłu Organicznego. Jako element zamienny przewidzieć możliwość prowadzenia patrolu poprzez jednego pracownika ochrony tj. przewodnika z psem służbowym wyposażonym w kaganiec b) Służba na Posterunku nr Ps. 3 - monitoring wewnętrzny oraz kontrola wejść-wyjść na teren Oddziału Instytutu Przemysłu Organicznego w Krupskim Młynie. c) Posterunek Doraźny - wystawiany czasowo w sytuacjach i miejscach gdzie ewentualne zaistniałe zdarzenie uzasadnia konieczność wystawienia takiej służby. d) Obchody jako element pełnionej służby niezbędny w celu stałego nadzoru nad pracownikami ochrony jak też kontroli doraźnej stanu zabezpieczeń obiektu. Czynność prowadzona w różnych porach dnia przez Dowódcę Zmiany Ochronnej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 108000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 108000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 108000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 108000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 108000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SELW-2 Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@selw-2.pl
Adres pocztowy: ul. Staszica 27
Kod pocztowy: 41-200
Miejscowość: Sosnowiec
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 108000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 108000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 108000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  art 66  na podstawie art. 67 ust 1 )  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Powody zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki (podać uzasadnienie faktyczne i prawne): Art. 67 ust 1 pkt 1) UZASADNIENIE Siedziba Oddziału IPO w Krupskim Młynie przy ulicy Zawadzkiego 1 znajduje się na terenie do którego jest dostęp przez teren należący do Nitroerg S.A. Jedynym wejściem do Oddziału IPO jest droga prowadzącą przez wartownię z biurem przepustek należące do Nitroerg S.A. Ze względu na specyfikę produkcji całość terenu i obiekty są chronione przez Specjalistyczną Formację Ochrony ,, SELF – 2’’ Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Staszica 27. Umowę na ochronę osób i mienia zawarł Nitroerg S.A. i IPO nie miało wpływu na wybór wykonawcy tej usługi. Zgodnie z Art. 67 ust 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. W przedmiotowym stanie faktycznym IPO nie ma możliwości zawarcia umowy na ochronę z innym wykonawcą usługi niż wybrany i wskazany przez Nitroerg S.A. Dodatkowo należy nadmienić, że przedmiotem zamówienia jest usługa społeczna i jej wartość nie przekracza kwot określonych na podstawie Art. 11 ust 8 Ustawy. Reasumując, rozwiązaniem zabezpieczającym ochronę Oddziału z jednoczesnym zastosowaniem zasady celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków, jest udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych