Ogłoszenie nr 510434268-N-2021 z dnia 22.07.2021 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o.: ,,Rozbudowa sieci wod-kan. wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i wewnętrzną linią zasilającą przepompownię przy ul. Kolejowej w Gostyninie dz. nr. ew. 4955, 4954/15, 4954/16, 4954/21’’

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 00076575/01
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 00082970/01

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 61036481000000, ul. ul. Polna  2, 09-500  Gostynin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 242 353 011, e-mail oczyszczalnia.gostynin@wp.pl, faks 242 353 011.
Adres strony internetowej (url): www.mpkgostynin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
,,Rozbudowa sieci wod-kan. wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i wewnętrzną linią zasilającą przepompownię przy ul. Kolejowej w Gostyninie dz. nr. ew. 4955, 4954/15, 4954/16, 4954/21’’
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
MPK.271.11.2021
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej HDPE100 DN 110 i sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN 200 wraz przepompownią ścieków z przewodem tłocznym z rur 75 PE100 oraz wewnętrzną linią zasilającą dla ul. Kolejowej w Gostyninie. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie przy ul. Kolejowej przedłużenia istniejącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez włączenie projektowanego odcinka w istniejącą sieć wodociągową 110 poprzez wbudowanie trójnika z żeliwa sferoidalnego wraz z zasuwami i zakończoną hydrantem p. poż. DN 80 podziemnym, włączenie projektowanego kanału sanitarnego 200 poprzez układ pompowo grawitacyjny z przepompownią ścieków z zbiornikiem 1200 i przewodem tłocznym HDPE DN75 do istniejącej studni – na podstawie dokumentacji projektowej i Decyzji Nr 3/2020 z dnia 07.01.2020r., która zatwierdza projekt budowlany i udziela pozwolenia na budowę obejmującą „Rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączem, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem i wewnętrzną linię zasilającą przepompownię ścieków sanitarnych obiekty infrastruktury technicznej w miejscowości Gostynin ul. Kolejowa na działkach nr. ew. Zakres zamówienia nie obejmuje robót dotyczących przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do dz. nr. ew. 4954/18 w ul. Kolonia w Gostyninie. 2) Roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia należy wykonywać zgodnie z obowiązującym prawem, opracowanymi projektami budowlanymi, aktualną wiedzą techniczną oraz wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SWZ, projektowanych postanowieniach umowy i ewentualnymi wyjaśnieniami udzielonymi w toku postępowania. 3) Każdy wbudowany materiał winien posiadać atest techniczny lub aprobatę świadczącą o jego jakości zgodnie z wymogami projektu i być dopuszczony do jego wbudowania (wg. wymogów obowiązującego Prawa budowlanego).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV: 45231300-8, 45111200-0, 45112210-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/07/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 189000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  3
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 189000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 107654.04
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 364000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/07/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 189000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  3
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Hydropol Sp. z o. o.
Email wykonawcy: sekretariat@mpkgostynin.pl
Adres pocztowy: ul. Polna 2
Kod pocztowy: 09-500
Miejscowość: Gostynin
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 189000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 107654.04
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 364000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych