Ogłoszenie nr 510195438-N-2019 z dnia 17.09.2019 r.
Stołeczna Estrada: Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych Zamawiającego znajdujących się na parterze oraz I piętrze w budynku przy ul. Niemcewicza 4/6 w Warszawie wraz z wykonaniem robót branżowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 577505-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Stołeczna Estrada, Krajowy numer identyfikacyjny 27819000000000, ul. ul. Marszałkowska  , 00-683  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 849-32-86, e-mail estrada@estrada.com.pl, faks 0-22 646-49-39.
Adres strony internetowej (url): www.estrada.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Instytucja Kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych Zamawiającego znajdujących się na parterze oraz I piętrze w budynku przy ul. Niemcewicza 4/6 w Warszawie wraz z wykonaniem robót branżowych
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń biurowych Zamawiającego znajdujących się na parterze oraz I piętrze w budynku przy ul. Niemcewicza 4/6 w Warszawie wraz z wykonaniem robót branżowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa następująca dokumentacja: Wzór umowy – zał. nr 8 do SIWZ; Przedmiary robót – zał. nr 9a, 9b, 9c, 9d do SIWZ; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. nr 10 do SIWZ; Projekt prac remontowych lokalu biurowego Stołeczna Estrada - zał. nr 11 do SIWZ; Nazwa i kod CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane Uwaga! Zaleca się wykonawcom zapoznanie się z warunkami lokalnymi, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia. Zamawiający określa obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Warunek o którym mowa w pkt 7.3.1. zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji np. kierownika budowy) – prace związane z wykonywaniem robót ogólnobudowlanych (roboty sanitarne, elektryczne) oraz aranżacji wnętrz. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu oświadczeń pracodawcy o ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W przypadku wątpliwości, czy osoby realizujące zamówienie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, Zamawiający powiadomi właściwy inspektorat pracy, celem przeprowadzenia czynności kontrolnych. Wykonawca zobowiązany jest do składania faktur VAT wraz z pisemnym oświadczeniem o wykonywaniu obowiązku określonego w pkt 7.3.3. i 7.3.4. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 7.3. przy realizacji przedmiotu Umowy w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania przedmiotu Umowy do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na warunkach określonych w pkt. 7.3.3. i 7.3.4. posiadających tożsamą wiedzę i doświadczenie do wykonywania robót budowlanych. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy. Termin wykonania zamówienia. Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia wskazanego w ofercie, nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Zamawiający rozszerza odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady na wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie: - roboty budowlane na okres wskazany w ofercie, liczony w miesiącach od daty odbioru końcowego bez wad (do wyboru 24 lub 30 lub 36 miesiące); - roboty elektryczne, roboty sanitarne na okres 24 miesięcy od daty odbioru końcowego bez wad; Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych, najpóźniej w dniu podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego na każde wmontowane, wbudowane lub umieszczone urządzenie, które zostały użyte do wykonania zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 500000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Agencja Handlowo-Usługowa KURPIE Maria Magdalena Parzychowska-Kurpiewska
Email wykonawcy: biuro@ahukurpie.pl
Adres pocztowy: ul. Dobrzańskiego 14/27
Kod pocztowy: 07-410
Miejscowość: Ostrołęka
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 661259.55
Oferta z najniższą ceną/kosztem 661259.55
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 712981.94
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych