Ogłoszenie nr 510002627-N-2022 z dnia 13.05.2022 r.
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych: Zapytanie o ofertę cenową usługi - Przegląd okresowy klimatyzacji

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Krajowy numer identyfikacyjny 53930000000000, ul. ul. Nowy Świat  3, 20-418  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 320 615, e-mail wi_lublin@ijhars.gov.pl, faks 815 322 359.
Adres strony internetowej (url): www.gov.pl/web/wijhars-lublin
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
https://www.gov.pl/web/wijhars-lublin/zamowienia-publiczne-2022-r
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zapytanie o ofertę cenową usługi - Przegląd okresowy klimatyzacji
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria i warunki zakupu towaru Przegląd, czyszczenie, konserwacja oraz kontrola szczelności systemu klimatyzacji. Opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria i warunki zakupu usługi: Wykonanie przeglądu, czyszczenia, konserwacji oraz kontroli szczelności systemu klimatyzacji, obejmującej:  czyszczenie parownika,  czyszczenie skraplacza,  czyszczenie filtrów,  pomiar sprawności elektrycznej,  pomiar wydajności chłodniczej,  sprawdzenie szczelności układu,  sprawdzenie drożności odwodniania,  uzupełnienie czynnika,  kontrola szczelności. Usługa dotyczy: 22 sztuk klimatyzatorów naściennych, w tym:  1 szt. MDV MSTACU-12HRFN1  9 szt. MDV MSTACU-09HRFN1  9 szt. MDV MSR 23V-09HRDN1  1 szt. MDV MSR 23V-12HRDN1  1 szt. SAMSUNG AQV 09 PSBN 4 agregaty:  2 szt. MDV M5OD-42HFN1-Q  2 szt. MDV M50C36HFN1Q Termin realizacji – maj 2022 r. Kryterium: cena
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39717000-1

Dodatkowe kody CPV: 39717000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie o cenę
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Termin realizacji – maj 2022 r. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego: WIJHARS w Lublinie, ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin, nr pokoju 105 – Sekretariat lub przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@wijhars.lublin.pl lub faxem 81 53223-59 do dnia 20 maja 2022 roku.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  Zapytanie ofertowe  na podstawie art. art. 2 ust.1 pkt.1 z dnia 11.09.2019 r. ustawy Pzp.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Lublinie zaprasza do złożenia ofert Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 zł nie objęte przepisami ustawy PZP ( art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych)
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych