Ogłoszenie nr 510432754-N-2021 z dnia 11.06.2021 r.
Województwo Mazowieckie: Sprzedaż wraz z wydaniem i dostawą 40 000 szt. kombinezonów ochronnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie współfinansowane ze środków UE w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Województwo Mazowieckie, Krajowy numer identyfikacyjny 15528910000000, ul. Jagiellońska  26, 03-719  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 59 79 100, e-mail zamowienia@mazovia.pl, faks 22 31 41 670.
Adres strony internetowej (url): http://www.mazovia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż wraz z wydaniem i dostawą 40 000 szt. kombinezonów ochronnych.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Sprzedaż wraz z wydaniem i dostawą 40 000 szt. kombinezonów ochronnych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33199000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/06/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 440000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Caldent Diagnostic Medyczna Firma Handlowa Jolanta Adamowicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Czesława Miłosza 5/1
Kod pocztowy: 86-300
Miejscowość: Grudziądz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 541200
Oferta z najniższą ceną/kosztem 0
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 0
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Kombinezony ochronne mają za zadanie wspomóc i chronić personel szpitali mający kontakt z osobami chorymi oraz umożliwić kontrolę zakażeń wewnątrzszpitalnych. Są niezbędne jako nieodłączny element zabezpieczenia zmniejszający ryzyko przeniesienia przez personel medyczny wirusa SARS-CoV-2 na pacjentów lub współpracowników. Brak kombinezonów ochronnych zwiększy ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa oraz narazi personel podmiotów leczniczych na zakażenia i uniemożliwi nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych. W związku z powyższym zamówienie na dostawę kombinezonów ochronnych dla szpitali będących Partnerami realizowanego Projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” ma charakter pilny z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia wśród personelu medycznego mającego bezpośredni kontakt z pacjentem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 i jest niezbędne do przeciwdziałania szybkiemu i niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 w jednostkach i w ich otoczeniu. Przedmiot zamówienia jest więc przeznaczony do profilaktyki i zwalczania zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, a także do zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w podmiotach leczniczych. Realizacja zamówienia odbywa się na rzecz publicznego podmiotu leczniczego udzielającego świadczenia finansowane ze środków publicznych i ma na celu zapewnienie ciągłości udzielania tych świadczeń dla mieszkańców województwa. W związku z czym u podstaw decyzji o udzieleniu zamówienia leży również jego niezbędność dla ochrony zdrowia publicznego. Umowa zawarta w formie elektronicznej. Ilekroć w ogłoszeniu wpisana jest liczba 0 (zero) lub słowo _nie_ należy rozumieć jako określenie - nie dotyczy. Zakres informacji zawartych w ogłoszeniu odpowiada zakresowi określonemu w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z wyjątkiem następujących informacji: czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej; Głównego Kodu CPV; wartości bez VAT i waluty oraz adresu wykonawcy, któremu udzielono zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych