Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500075075-N-2017 z dnia 14-12-2017 r.
WS SPZOZ : „Sukcesywna dostawa odzieży roboczej dla personelu szpitala i odzieży dla ratownictwa medycznego z nakładów BHP dla pracowników Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 46636-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
WS SPZOZ , Krajowy numer identyfikacyjny 970774733, ul. Chałubińskiego   7, 67-100  Nowa Sól, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. (68)3882285, e-mail zpszpital.krystyna@wp.pl, faks (68)3871281.
Adres strony internetowej (url): www.szpital-nowasol.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Sukcesywna dostawa odzieży roboczej dla personelu szpitala i odzieży dla ratownictwa medycznego z nakładów BHP dla pracowników Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP 280-38-143/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży roboczej dla personelu szpitala i odzieży dla ratownictwa medycznego z nakładów BHP dla pracowników Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 18100000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: .„ Sukcesywna dostawa odzieży roboczej dla personelu szpitala i odzieży dla ratownictwa medycznego z nakładów BHP dla pracowników Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu odrzuca ofertęFirmy „REWA” Wiesław Rewers z siedzibą w Szczecinie, ul. Kolumba 5, 70-035 Szczecin , gdyż jej treść nie odpowiada zapisom treści SIWZ. W związku z tym, iż w niniejszym postępowaniu na Pakiet I została złożona tylko jedna oferta, która podlega odrzuceniu, Zamawiający w oparciu o przepis art. 93 ust.1, pkt.1 cytowanej na wstępie ustawy, niniejsze postępowanie unieważnia, gdyż brak jest ofert niepodlegający odrzuceniu. Zamawiający zgodnie z zapisami treści SIWZ załącznika nr 1 pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” wymagał : 1) w punkcie 1 , aby odzież robocza dla pracowników personelu szpitala ( mundurki, fartuchy) opatrzone były nadrukiem ,trwałym niespieralnym, wykonany metodą sitodruk SZPITAL-NOWA SÓL umieszczony na kieszonce po lewej górnej stronie żakietu/bluzy /fartucha . W dostarczonych próbkach brak jest nadruku. 2) Żakiet damski /fartuch damski miały być wykonany bez kołnierzyka z płytkim wycięciem pod szyją typu „serek” ,dostarczona próbka fartucha posiada kołnierzyk. 3)Zamawiający w spodniach przy mundurkach damskich wymagał dwie kieszenie ukryte, dostarczona przez Wykonawcę próbka (wzorzec) nie posiada wymaganych kieszeni. 4) Zamawiający wymagał, aby spodnie w mundurkach zabiegowych, wzmocnione były taśmą wokół pasa i posiadały ukryte dwie kieszenie, dostarczona próbka spodni podsiada wzmocnienie taśmą tylko z przodu spodni nie posiada kieszeni. Ponadto Zamawiający przetestował 2 kpl. mundurków, poprzez ich wypranie. W wyniku ich przetestowania stwierdzono nietrwałe szwy- przy spodniach, które się postrzępiły uwidaczniając przy tym wszytą gumkę. Dolna część paska nie jest przeszyta i umocowana przy spodniach, co powoduje ,iż końcowa część materiału spodni uwidacznia się, a zarazem materiał ulega postrzępieniu na jego końcach . Natomiast przy spodniach mundurka damskiego z żakietem ( przy wszyciu zamka) nastąpiło rozprucie się szwu. Zamawiający w niniejszym postępowaniu żądał dostarczenia próbki tkanin w minimum 15 kolorach, a Wykonawca dostarczył próbki tkanin w formie papierowej. Mając powyższe na uwadze Zamawiający stwierdza, iż oferowany przedmiot zamówienia nie odpowiada treści zapisom SIWZ , w związku z czym złożona oferta podlega odrzuceniu w oparciu o normę prawną zawartą w art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) a niniejsze postępowanie na realizację przedmiotu zamówienia na PAKIET I należy unieważnić zgodnie z zapisami treści art. 93 ust.1, pkt 1 cytowanej wyżej ustawy.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Sukcesywna dostawa odzieży roboczej dla personelu szpitala i odzieży dla ratownictwa medycznego z nakładów BHP dla pracowników Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/05/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 57000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: WOJDAK Sp. zo.o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Hauke Bosaka 9
Kod pocztowy: 25-214
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 34538.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34538.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34538.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Cena podana w pkt IV.60 jest ceną brutto wybranej oferty. Cena netto wynosi - 28 080,00 zł

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych