Ogłoszenie nr 500050090-N-2017 z dnia 27.10.2017 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Odtworzenie instalacji c.o. w mieszkaniu lokatorskim przy ul. Gen. Andersa 13/9 w Rybniku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 597097-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17, 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.rybnik.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odtworzenie instalacji c.o. w mieszkaniu lokatorskim przy ul. Gen. Andersa 13/9 w Rybniku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.1120.0049.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu lokatorskim przy ul. Gen. Andersa 13/9 w Rybniku. Zakres robot: 1) Rurociągi miedziane o śr. zewn. i gr. ścianki 15x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych - 30 m, 2) Rurociągi miedziane o śr. zewn. i gr. ścianki 18x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych - 28 m, 3) Rurociągi miedziane o śr. zewn. i gr. ścianki 28x1,5 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych - 12 m, 4) Punkty stałe do rurociągów miedzianych, lutowane o śr. zewn. i gr. ścianki 15x1 mm szt. 8 szt. 5) Kompensatory osiowe mieszkowe o śr. zewn. końcówek rurowych 15 mm - 4 szt., 6) Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000- 1400 mm, montaż grzejników na ścianie - 3 szt., 7) Grzejniki stalowe łazienkowe c.o. o szer. 365-600 mm i wys. do 800 mm, montaż grzejników na ścianie (drabinka) - 1 szt., 8) Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm, podejścia oddalone podwójnie do grzejników TYP VK - 3 szt., 9) Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm - 1 szt., 10) Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm - 1 kpl., 11) Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C - 2 szt., 12) Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm - 2 kpl. 13) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 15 mm - 4 szt., 14) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 25 mm - 3 szt., 15) Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm ze złaczką do węza - 2 szt., 16) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 15 mm - 1 szt., 17) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 25 mm - 1 szt., 18) Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe - 70 m, 19) Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa 70 m 20) Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji - 4 szt.grz., 21) Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajności do 4,5 m3/h i śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 1" (25 mm) wraz z podejściem - 1 szt., 22) Naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej 8 dm 3 (analogia) - 1 kpl., 23) Montaż pieców lub kuchni przenośnych z podkową do c.o. o mocy 6,5 kW - szt. . Szczegółowy zakres zamówienia precyzują: przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45331100-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7415.27
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PPUH "GINEK" Grzegorz Oślizło
Email wykonawcy: grzegorzo82@tlen.pl
Adres pocztowy: ul. Zjednoczenia 15
Kod pocztowy: 43-250
Miejscowość: Pawłowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 10242.39
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10242.39
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10242.39
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych