Ogłoszenie nr 510536065-N-2020 z dnia 07.12.2020 r.
Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna "Radio Kielce" S.A.: Sprzedaż i dostawa telefonów komórkowych oraz tabletów z akcesoriami na potrzeby Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach "Radio Kielce" SA.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 607817-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna "Radio Kielce" S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Radiowa  4, 25-317  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041/368-12-00, e-mail radioww@radio.kielce.com.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.radio.kielce.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Radio Publiczne, Spółka Akcyjna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż i dostawa telefonów komórkowych oraz tabletów z akcesoriami na potrzeby Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach "Radio Kielce" SA.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RK 08/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę telefonów komórkowych i tabletów z akcesoriami na potrzeby Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach "Radio Kielce" SA. Na przedmiot zamówienia składają się: A. Aparat telefoniczny (wariant 1) – 23 szt. B. Aparat telefoniczny (wariant 2) – 9 szt. C. Aparat telefoniczny (wariant 3) – 3 szt. D. Tablet (wariant 1) – 2 szt. E. Tablet (wariant 2) – 1 szt. F. Akcesoria a. zasilacz– 37 szt. b. słuchawki douszne z pilotem i mikrofonem – 12 szt. c. adapter słuchawkowy do jack 3.5mm– 13 szt. d. klawiatura zgodna do tabletu (wariant 1) – 2 szt. Szczegółowy opis znajduje się w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32250000-0

Dodatkowe kody CPV: 30213200-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 111702.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Jupiter – Integration Sp. z o.o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żegańska 2A
Kod pocztowy: 04-713
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 137393.46
Oferta z najniższą ceną/kosztem 137393.46
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 188295.78
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych