Ogłoszenie nr 500028335-N-2018 z dnia 07-02-2018 r.
Centrum Nauki Kopernik: Remont wnętrza łazienek w budynku Centrum Nauki Kopernik

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 619511-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500070192-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Nauki Kopernik, Krajowy numer identyfikacyjny 14060331300000, ul. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie  20, 00390   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 596 41 11, e-mail przetargi@kopernik.org.pl, faks 22 596 41 13.
Adres strony internetowej (url): www.kopernik.org.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytucja Kultury wpisana do RIK
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont wnętrza łazienek w budynku Centrum Nauki Kopernik
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZP/ZP/39/2017/CNK/MSi
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje 45remont trzech kompleksów łazienek (Antresoli, parterze wraz z łazienką dla osób niepełnosprawnych przy szatni i piętrze) w Centrum Nauki Kopernik, znajdującym się w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. W ramach realizacji prac zostaną wykonane m.in.: demontaż armatury i urządzeń sanitarnych, elektrycznych, drzwi wewnętrznych, sufitu podwieszanego, wyburzenia fragmentu ścian G-K oraz wykonania nowych posadzek dekoracyjnych z żywicy epoksydowanej, sufitu podwieszonego w rozwiązaniu systemowym Rockfon Blanka X, montaż drzwi, okładzin ściennych z HPL , wykonanie ścianek działowych z G-K, malowanie pomieszczeń, ponowny montaż armatury i urządzeń sanitarnych oraz montażu nowych ścian giszetowych dla wydzielenia kabin i przegród pisuarowych , jak również wykonania niezbędne prace w zakresie korekty i uzupełnienia instalacji elektrycznej, teletechnicznych i oświetlenia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45330000-9, 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1276535.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Remontowo-Budowlane Piotr Lemieszek
Email wykonawcy: firma.lemieszek@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Onyksowa 19/85
Kod pocztowy: 20-582
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1768986.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1768986.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1966388.91
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: Pełnienie funkcji Kierownika Robót - 6000 PLN
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych