Ogłoszenie nr 510427566-N-2021 z dnia 08.04.2021 r.
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się w Tarnowskich Górach: Część I - ul. Księcia Jana Opolskiego 1-9 Część II - ul. Księcia Jana Opolskiego 2-10 Część III – ul. Bytomska 5a, 5b, 5c

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 773570-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540407123-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 27215700900000, ul. ul. Towarowa  1, 42-600  Tarnowskie Góry, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (032) 3809006, 3809031, e-mail mtbstg@pn.pl, faks (032) 380 90 18.
Adres strony internetowej (url): www.mtbstg.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: spółka z udziałem Gmin 100%
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się w Tarnowskich Górach: Część I - ul. Księcia Jana Opolskiego 1-9 Część II - ul. Księcia Jana Opolskiego 2-10 Część III – ul. Bytomska 5a, 5b, 5c
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
09/2020/MTBS
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się w Tarnowskich Górach: Część I - ul. Księcia Jana Opolskiego 1-9 Część II - ul. Księcia Jana Opolskiego 2-10 Część III – ul. Bytomska 5a, 5b, 5c CZĘŚĆ I — Termomodernizacja budynku znajdującego się przy ul. Księcia Jana Opolskiego 1-9 w Tarnowskich Górach Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji zamówienia zostały opisane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w przedmiarach robót, w audycie energetycznym oraz we wzorze umowy. CZĘŚĆ II — Termomodernizacja budynku znajdującego się przy ul. Księcia Jana Opolskiego 2-10 w Tarnowskich Górach Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji zamówienia zostały opisane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w przedmiarach robót, w audycie energetycznym oraz we wzorze umowy. CZĘŚĆ III — Termomodernizacja budynku znajdującego się przy ul. Bytomskiej 5a, 5b, 5c w Tarnowskich Górach Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji zamówienia zostały opisane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w przedmiarach robót, w audycie energetycznym oraz we wzorze umowy. Współczynniki dla materiałów izolacyjnych, okien oraz drzwi należy przyjąć zgodnie z audytem energetycznym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45321000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się w Tarnowskich Górach: Część III – ul. Bytomska 5a, 5b, 5c
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1595907.12
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  13
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  13
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 8
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DAN POL SP. z o.o. S.K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Murarska 28
Kod pocztowy: 43-100
Miejscowość: Tychy
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1070512.94
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1070512.94
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1163246.06
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych