Ogłoszenie nr 510436156-N-2021 z dnia 14.10.2021 r.
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta: Budowa obiektów małej architektury oraz rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego w miejscu publicznym w ramach rewitalizacji zieleni i budowy ogródka jordanowskiego przy Klubie Herkules Filii Ośrodka Kultury, na działce nr 287, obręb 36, Nowa Huta, dla Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta – Etap 1

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 589247-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, Krajowy numer identyfikacyjny 35100119200000, ul. Os. Zgody  1, 31-949  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 644 24 32, e-mail biuro@krakownh.pl, faks 12 644 24 32.
Adres strony internetowej (url): https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=132393
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa obiektów małej architektury oraz rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego w miejscu publicznym w ramach rewitalizacji zieleni i budowy ogródka jordanowskiego przy Klubie Herkules Filii Ośrodka Kultury, na działce nr 287, obręb 36, Nowa Huta, dla Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta – Etap 1
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DA.261.1.6.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektów małej architektury oraz rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego w miejscu publicznym w ramach rewitalizacji zieleni i budowy ogródka jordanowskiego przy Klubie Herkules Filii Ośrodka Kultury, na działce nr 287, obręb 36, Nowa Huta, dla Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta Etap 1, obejmująca: 1.1. Prace przygotowawcze: a) Zabezpieczenie roślin b) Wycinka drzew i krzewów 1.2. Roboty budowlane i montażowe: a) Roboty rozbiórkowe i ziemne. b) Wykonanie podbudów i nawierzchni. c) Wyposażenie placu zabaw, siłowni i konstrukcja obiektów małej architektury. d) Nasadzenia i pielęgnacja zieleni. e) Remont ogrodzenia. f) Wykonanie oświetlenia zewnętrznego 2. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia ujęte zostały w: 2.1.Dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 5 do SIWZ w tym decyzją zezwalającą na wycinkę drzew; 2.2 Istotnych postanowieniach umowy (IPU) - zał. nr 1 SIWZ UWAGA! dokumentacja projektowa załączona do SIWZ dotyczy pełnego zamierzenia inwestycyjnego podzielonego na dwa etapy. Niniejsze postępowanie obejmuje wyłącznie etap 1, którego zakres wskazany został w załączonym przedmiarze robót. Wiążącymi i nadrzędnymi będą w kolejności zapisy: umowy, dokumentacji projektowej, pozostałe załączniki do SIWZ. 3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z: 1) dokumentacją projektową i STWiORB stanowiącą załącznik nr 5 do SIWZ, 2) decyzjami o wycinkach, 3) niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 4) wzorem umowy (IPU – Załącznik nr 1 do SIWZ), 5) ofertą Wykonawcy, 6) wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami i normami, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP oraz przekazać je Zamawiającemu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45110000-1, 45112000-5, 45111300-1, 45233000-9, 45233200-1, 45233222-1, 45233250-6, 45233251-3, 45233253-7, 45233260-9, 45236200-2, 45236250-7, 45236290-9, 45236290-9, 45223800-4, 45300000-0, 45310000-3, 45316000-5, 45340000-2, 77000000-0, 77310000-6, 77313000-7, 77315000-1, 77200000-2, 77211500-7, 77211600-8, 37535200-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 203251.26
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PPHU „MDTRANS” Mariusz Dąbrowski
Email wykonawcy: mariuszdab@interia.eu
Adres pocztowy: Poradów 44
Kod pocztowy: 32-200
Miejscowość: Miechów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 271336.43
Oferta z najniższą ceną/kosztem 271336.43
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 369000
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych