Ogłoszenie nr 500209891-N-2018 z dnia 03.09.2018 r.
Gmina Pokój: " Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój w roku szkolnym 2018/2019 wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 603731-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pokój, Krajowy numer identyfikacyjny 53141274000000, ul. ul. Sienkiewicza  8, 46-034   Pokój, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 693 085, e-mail zamowieniapubliczne@gminapokoj.pl, a.pawlicki@gminapokoj.pl, faks 077 4693085 w. 22.
Adres strony internetowej (url): bip.gminapokoj.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
" Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój w roku szkolnym 2018/2019 wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SG.IX.271.13.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi przewozu uczniów niepełnosprawnych dostosowanym do tego celu środkiem transportu. W przypadku odbioru uczniów ze wskazanych miejsc, kolejność miejscowości podana przez Zamawiającego jest przykładowa i może być zmieniona przez Wykonawcę w ofercie z uwzględnieniem najkrótszej z tras. Przy planowaniu trasy należy bezwzględnie wziąć pod uwagę, że uczniowie dowożeni do Namysłowa i Kup rozpoczynają zajęcia o godz.800, dla ucznia dowożonego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokoju godziny dowozów zostaną ustalone do 31.08.2018 r.Dowozy uczniów z terenu Gminy Pokój obejmują trasę ze wskazanych miejsc w tabeli do szkoły i z powrotem, z zapewnieniem im właściwej opieki w czasie dowozów w okresie obowiązywania umowy. Na trasie obejmującej dowóz uczniów do Namysłowa wykonawca zobowiązany jest zapewnić opiekuna dla przewożonych uczniów, natomiast na trasie obejmującej dowóz ucznia do Kup dopuszcza się możliwość sprawowania opieki przez kierowcę pojazdu, uczeń z Zieleńca dowożony jest wraz z opiekunem /rodzicem/. Wykonawca winien ustalić godzinowy rozkład przejazdu tak, aby uczniowie zostali dowiezieni do placówek oświatowych na czas, bez nadmiernego oczekiwania na rozpoczęcie zajęć. Odbiór uczniów winien także nastąpić z uwzględnieniem godzin zakończenia zajęć przez uczniów, bez zbędnego oczekiwania na powrót do domu. Okres obowiązywania umowy obejmuje rok szkolny 2018/2019 i rozpoczyna się 3 września 2018 r., a kończy 21 czerwca 2019 r., z wyłączeniem dni wolnych od zajęć. Dowóz ucznia niepełnosprawnego do placówki nieferyjnej, przy Zespole Niepublicznych Szkół w Kup, w okresie dni wolnych od zajęć szkolnych, odbywać się może również w dni pracy tych placówek, z wyłączeniem wakacji. Uczniowie winni być dowiezieni do szkół na godz. 8.00, powrót uczniów określony zostanie w harmonogramie przewozów sporządzonym wg planu zajęć szkolnych. W trakcie realizacji usługi oraz w przypadku indywidualnych zmian godzin zajęć szkolnych Wykonawca zobowiązany będzie kontaktować się z dyrektorami odpowiednich szkół. Trasa przewozu obejmuje średnio około 310 km dziennie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8

Dodatkowe kody CPV: 85312110-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2.45
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FIRMA WIELOBRANŻOWA BARTOSZ DOROCIAK
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. KOLEJOWA 34
Kod pocztowy: 46-113
Miejscowość: WILKÓW
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2.65
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2.65
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych