Ogłoszenie nr 510112363-N-2019 z dnia 05-06-2019 r.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży: Dowóz uczestników ŚDS na zajęcia z miejsca zamieszkania do placówki i odwóz z placówki do miejsca zamieszkania

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 547225-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie, krajowy numer identyfikacyjny 365566575, Browina 59, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko - pomorskie, państwo Polska, tel. 56/645-98-89, e-mail: zamowienia@cuw.powiattorunski.pl

I. 1) NAZWA I ADRES:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży, Krajowy numer identyfikacyjny 34151833600000, ul. Ul. Hallera  25, 87-140  Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566757861, e-mail gluchowo@post.pl, faks 6757861.
Adres strony internetowej (url): https://www.bip.powiattorunski.pl/7589,zamowienia-publiczne.html
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowóz uczestników ŚDS na zajęcia z miejsca zamieszkania do placówki i odwóz z placówki do miejsca zamieszkania
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
14/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczestników ŚDS na zajęcia z miejsca zamieszkania do placówki i odwóz z placówki do miejsca zamieszkania od 01.06.2019 r. do 31.05.2020 r.Usługa winna być świadczona codziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Uczestnicy dowiezieni mają być na godzinę 8:00, natomiast rozwóz powinien nastąpić o godzinie 14:00. Szacuje się roczny przebieg w liczbie 79.124 kilometrów. Szacunkowa ilość kilometrów może ulec zmianie w trakcie trwania umowy na większą liczbę, lub na mniejszą.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dowóz uczestników ŚDS na zajęcia z miejsca zamieszkania do placówki i odwóz z placówki do miejsca zamieszkania
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 144796.92
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Przewozowa Usługi Transportowe Krause Jan
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Strużal 18, 87-140 Chełmża
Kod pocztowy: 87-140
Miejscowość: Chełmża
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 156380.67
Oferta z najniższą ceną/kosztem 156380.67
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 156380.67
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych