Ogłoszenie nr 510229349-N-2020 z dnia 17.11.2020 r.
Stołeczna Estrada: Wynajem, montaż i demontaż instalacji świetlnej wkomponowanej w nieckę główną fontanny wraz z pokazem światło - dźwięk w okresie 01.12.2020 do 15.02.2021 w Multimedialnym Parku Fontann w warszawie przy Skwerze I Dywizji Pancernej WP

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 595464-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Stołeczna Estrada, Krajowy numer identyfikacyjny 27819000000000, ul. Niemcewicza  4/6, 02-027  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 849-32-86, e-mail estrada@estrada.com.pl, faks 0-22 646-49-39.
Adres strony internetowej (url): www.estrada.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Instytucja Kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wynajem, montaż i demontaż instalacji świetlnej wkomponowanej w nieckę główną fontanny wraz z pokazem światło - dźwięk w okresie 01.12.2020 do 15.02.2021 w Multimedialnym Parku Fontann w warszawie przy Skwerze I Dywizji Pancernej WP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie aranżacji świetlnej wkomponowanej w nieckę fontanny Parku Fontann w Warszawie wraz z min 1 pokazem światło dźwięk w okresie 01.12.2020 do 15.02.2021. Dekoracja ma być wyposażona w kompatybilny z istniejącym systemem nagłośnienia systemem sterowania umożliwiającym odtwarzanie pokazów światło dźwięk. Instalacja w oparciu o lekkie konstrukcie aluminiowe i stalowe, iluminowane taśmami typu smart LED RGB, łącznie minimum 30 000 punktów LED. Konstrukcja do ustawienia w formie zabudowy głównej niecki fontanny i kształtem ma odwzorowywać pokazy dysz wodnych. Ze względu na estetykę konstrukcji Zamawiający nie dopuszcza użycia do realizacji ekranów, matryc, siatek lub monitorów LED. Elementy konstrukcji mają być wkomponowane w kształt dekoracji fontanny, wszelkie wymagane w projekcie, wszelkie wymagane w projekcie konstrukcje mają być „ukryte” w kształt figur i tworzyć estetyczną całość. Aranżacja ma zostać wykonana w formie iluminowanych elementów ustawianych w niecce fontanny. Zamawiający oczekuje min 100 sztuk wykonanych z aluminium lub / i stali iluminowanych elementów. Wysokość konstrukcji od 3 do 8m o długości min 100mb całości Dekoracje mają być dobrane gabarytami do niecki fontanny oraz przestrzeni okalającego placu. Kształty konstrukcji dekoracji powinny stanowić integralne części rysunku wzoru całej kompozycji. Preferuje się przestrzenne formy w kształcie łuków oraz konstrukcji o kształtach imitujących strumienie wody. Powierzchnia zabudowy około 200 m2 Dekoracja ma umożliwiać na odtwarzanie przygotowanych pokazów światło- dźwięk RGB, zawierających ciekawe kolorowe efekty animacji świetlnej. Iluminacja dekoracji ma zostać wykonana tak, aby łączna ilość punktów LED RGB w 100 elementach wynosiła minimum 30 000. Animacje świetlne zsynchronizowane z odpowiednio dobraną muzyką mają tworzyć pokazy. System ma umożliwić wyświetlenie kolorowych animacji na min. 30 000 sterowanych punktach LED RGB, rozłożonych proporcjonalnie na konstrukcji . Produkt do iluminacji konstrukcji oparty o punkty LED RGB sterowane modułem UCS2903 lub podobnym, w specyfikacji min 30 punktów LED na mb, min 6 pixli na mb, zasilane napięciem bezpiecznym do 24-36V, w elastycznej obudowie o IP min 56 Konstrukcja wzbogacona sznurami LED sterowanymi metodą PWM, minimum 40 000 punktów LED w specyfikacji: min 40 punktów LED na 6m, zasilanych napięciem bezpiecznym do 36V. Punkty LED w przeźroczystej obudowie z poliwęglanu odstęp pomiędzy punktami LED maksymalnie do 15cm, przewody zasilające wykonane z PCV, z systemem złączek Superconnect, umożliwiającymi łatwą wymianę w przypadku awarii. Animacje mają być widoczne z obu stron niecki fontann, system sterowania odtwarzający pokazy ma posiadać możliwość sterowania sygnałem TTL oraz PWM synchronicznie z muzyką. System sterowania ma umożliwiać automatyczne odtwarzanie pokazów w zadanych przez Zamawiającego godzinach oraz łatwą zmianę godzin odtwarzania pokazów. Wykonawca dostarczy system sterowania wraz pokazem łączącym animację wszystkich elementów świetlnych z muzyką klasyczną. Pokaz ma składać się z min. 3 utworów każdy o długości 3-5 minut. Pokaz ma odbywać się 7 dni w tygodniu od godziny 17 do 21 co pół godziny. Instalacja świetlna będzie funkcjonować od zmierzchu do świtu w sezonie od 1 grudnia 2020 do 15 lutego 2021 r. Zakres zadania: - przedstawienie projektów, wizualizacji dekoracji i jej poszczególnych elementów, - dostawa, montaż i demontaż dekoracji ( konstrukcja wsporcza, obwody elektryczne do zasilania elementów dekoracji, system iluminacji, Gotowość specjalistycznego sprzętu do załadunku, transportu i rozładunku dekoracji. Dysponowanie wykwalifikowanym personelem do prac montażowych. Termin gotowości do funkcjonowania ekspozycji dekoracji Zamawiający wyznacza na 1 grudnia 2020. Czas trwania montażu nie może przekroczyć 10 dni. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ekipy technicznej odpowiadającej za sprawne uruchomienie całości dekoracji podczas uroczystej imprezy inauguracyjnej. Wykonawca zapewni synchroniczne uruchomienie dekoracji z iluminacją Traktu Królewskiego. Wykonawca użyje techniki montażu zapewniające bezpieczną eksploatację podczas sezonu. Demontaż do końca lutego 2021 - serwis i dozór dekoracji w trakcie ekspozycji, monitorowanie działania systemu Wykonawca jest zobowiązany zapewnić całodobowy dyżur serwisowy. Łączność poprzez 2 numery telefonii komórkowej i pocztę elektroniczną. Musi posiadać zaplecze magazynowo techniczne do bieżącej naprawy, konserwacji i czyszczenia dekoracji. Wykonawca musi posiadać zabezpieczone stany magazynowe materiału świetlnego oraz elementów systemów sterowania pokazami wykorzystanymi w realizacji potrzebnymi w przypadku naprawy dekoracji. Na zgłoszenia przekazywane poprzez Pogotowie Drogowe Zamawiającego należy po realizacji naprawy przekazać odpowiedź na adres poczty elektronicznej: estrada@estrada.com.pl Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 12 godzin. Ciągła gotowość sprzętu oraz personelu do usuwania ewentualnych usterek lub zniszczeń w dekoracji. Monitorowanie stanu systemu oraz programowanie załączeń i wyłączeń dekoracji. - stworzenie pokazu świetlnego, który podlega ocenie i akceptacji Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji Zamawiającego, Wykonawca opracuje na swój koszt nowy pokaz, aż do uzyskania akceptacji Zamawiającego, - ubezpieczenie dekoracji w trakcie ekspozycji Zabezpieczenie dekoracji od żywiołów na wartość zakupu dekoracji i od kradzieży i aktów wandalizmu na kwotę min 500 000 PLN. - stworzenie oprogramowania pokazu światło dźwięk i udzielenie licencji Teren podległy administracyjnie Zamawiającemu, na którym Wykonawca wykonywać będzie przedmiotową dostawę określa załącznik nr 10 do SIWZ stanowiący załącznik nr 1 do umowy. Uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia: Zaleca się wykonawcom zapoznanie się z warunkami lokalnymi, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia. 8. Termin realizacji zamówienia Zamówienie (w zakresie montażu i uruchomienia instalacji) musi być wykonane najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 r. i potwierdzone końcowym odbiorem zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39298900-6

Dodatkowe kody CPV: 45316100-6, 50232110-4, 31530000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 278913
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MULTIDEKOR Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy: sekretariat@multidekor.pl
Adres pocztowy: ul. Noakowskiego 4
Kod pocztowy: 05-820
Miejscowość: Piastów
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 343062.99
Oferta z najniższą ceną/kosztem 343062.99
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 343062.99
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych