Ogłoszenie nr 510397871-N-2021 z dnia 08.01.2021 r.
Gmina Słupia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Słupia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 614254-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540239518-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Słupia, Krajowy numer identyfikacyjny 75014851000000, ul. Słupia  136, 96-128  Słupia, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 315 591, e-mail gmina@slupia.com.pl, faks 468 315 514.
Adres strony internetowej (url): www.slupia.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Słupia
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RIGKiOŚ.271.25.2020.JJ
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Słupia, na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w instalacjach komunalnych. W przypadku selektywnie odebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do ich przekazywania do instalacji, która prowadzić będzie odzysk, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm). a) zakres zamówienia obejmuje odbiór u źródła i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w szczególności: niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych kod 20 03 01, segregowane i gromadzone selektywnie) o podanych poniżej kodach odpadów (w tym opakowań): szkło (kod 20 01 02, 15 01 07), papier i tektura (kod 20 01 01, 15 01 01), tworzywa sztuczne (kody 20 01 39, 15 01 02), metale (kod 20 01 40, 15 01 04), opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05), zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06), odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone (kod 20 02 01), popiół z palenisk domowych (kod ex 20 01 99); b) Wykonawca będzie wykonywał przez cały okres obowiązywania umowy odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych oraz odpadów zebranych selektywnie w pojemnikach i z częstotliwością, określonymi w Uchwale Nr XIX/101/2020 Rady Gminy Słupia z dnia 19 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 5844); c) odpady komunalne będą odbierane z pojemników wyłącznie do tego celu przeznaczonych, dostarczonych mieszkańcom przez Wykonawcę i odpowiednio przez niego oznaczonych. w zabudowie jednorodzinnej – pojemniki na odpady o poj. od 120 l w zabudowie wielorodzinnej – pojemniki o poj. od 240 l w obiektach użyteczności publicznej – pojemniki o poj. od 120 l Dopuszcza się odbieranie odpadów w workach zgodnie z zapisami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia. d) odbiór odpadów będzie następował z pojemników bezpośrednio z nieruchomości wystawionych przez właściciela nieruchomości na zewnątrz posesji, do drogi dojazdowej lub ustawionych w pergolach śmietnikowych, do których zapewniony jest swobodny dojazd; e) Wykonawca zobowiązany jest do odebrania odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w nieograniczonej ilości, z zastrzeżeniem zapisów określonych w Uchwale Nr XIX/102/2020 Rady Gminy Słupia z dnia 19 października 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 roku poz. 5718); także w wystawionych przez właścicieli nieruchomości workach. W takim przypadku właściciel nieruchomości będzie otrzymywał nowe worki, po każdym odbiorze odpadów przez Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek zostawić tyle worków do segregacji ile odebrał z danej nieruchomości. Wykonawca będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego worki, każdorazowo na jego zgłoszenie. f) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do: zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników podczas dokonywania odbioru lub transportu, posprzątania miejsca, z którego odbierane były wystawione odpady, jeśli zanieczyszczenie terenu nastąpiło z winy Wykonawcy w wyniku niewłaściwego odbioru. zabezpieczenia przewożonych odpadów przed rozsypywaniem oraz w sposób gwarantujący bezpieczeństwo ruchu drogowego; g) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego z gniazd ogólnodostępnych znajdujących się w następujących lokalizacjach: Urząd Gminy w Słupi, Słupia 136, 96-128 Słupia Szkoła Podstawowa w Słupi, Słupia 144, 96-128 Słupia Szkoła Podstawowa w Winnej Górze, Winna Góra 40, 96-128 Słupia Ochotnicza Straż Pożarna w Gzowie, Gzów 39A, 96-128 Słupia Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzu, Zagórze 37A, 96-128 Słupia Ochotnicza Straż Pożarna w Słupi, Słupia 112A, 96-128 Słupia h) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zużytych baterii i akumulatorów z placówek oświatowych oraz obiektów użyteczności publicznej tj.: Urząd Gminy w Słupi, Słupia 136, 96-128 Słupia Szkoła Podstawowa w Słupi, Słupia 144, 96-128 Słupia Szkoła Podstawowa w Winnej Górze, Winna Góra 40, 96-128 Słupia i) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania zużytych baterii i akumulatorów z placówek oświatowych oraz obiektów użyteczności publicznej, o których mowa w lit. h) w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego; j) odbiór i wywóz odpadów komunalnych Wykonawca będzie realizował w poszczególnych miejscowościach zawsze w ten sam dzień roboczy tygodnia. W sytuacji, gdy dzień wywozu jest ustawowo dniem wolnym od pracy (święto), wywóz odpadów nastąpi w pierwszą sobotę następującą po dniu wolnym od pracy; k) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, właścicielom nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, właścicielom nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy oraz właścicielom nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, harmonogramu odbioru odpadów w terminie do dnia 08 stycznia 2021 roku na rok 2021. l) harmonogram odbioru odpadów, a także wszelkie jego zmiany wymagają akceptacji ze strony Zamawiającego; ł) Wykonawca umieści harmonogram odbioru odpadów na własnej stronie internetowej przez cały okres świadczenia usługi oraz przekaże ww. harmonogram w wersji elektronicznej Zamawiającemu w celu zamieszczenia na jego stronie internetowej do dnia 08 stycznia 2021 roku m) w przypadku nowozgłoszonej nieruchomości Wykonawca odbierze odpady komunalne z tej nieruchomości przy najbliższym odbiorze zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów; n) Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania aktualizacji wykazu nieruchomości dostarczy nowozgłoszonym nieruchomościom harmonogram odbioru odpadów; o) podczas realizacji umowy niedopuszczalne jest mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z odpadami niesegregowanymi. 2) dostawa pojemników na odpady komunalne niesegregowane – nie nadające się do segregacji oraz dostawę stosownie do prowadzonej zbiórki pojemników na odpady zbierane selektywnie do wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wskazanych przez Zamawiającego – wykaz nieruchomości stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ. a) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującą kolorystyką i oznaczeniem: pojemnik żółty – z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, pojemnik niebieski – z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury oznaczonych napisem „Papier” pojemnik brązowy – z przeznaczeniem na bioodpady w tym odpady zielone oznaczony napisem „Bio”, pojemnik zielony – z przeznaczeniem na szkło oznaczony napisem „Szkło”, pojemnik zielony w gniazdach ogólnodostępnych – z przeznaczeniem na szkło kolorowe, oznaczony napisem „Szkło kolorowe” pojemnik biały w gniazdach ogólnodostępnych – z przeznaczeniem na szkło bezbarwne, oznaczony napisem „Szkło bezbarwne” pojemnik żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne – pojemniki w gniazdach ogólnodostępnych. pojemnik w kolorze innym niż wymienione powyżej – z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne. b) przekazywane pojemniki powinny być przystosowane do opróżniania mechanicznego oraz nowe lub używane, czyste i estetyczne; c) pojemniki będą przekazywane przez Wykonawcę mieszkańcom na zasadach określonych w Uchwale Nr XIX/101/2020 Rady Gminy Słupia z dnia 19 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 poz. 5844); d) wykaz nieruchomości stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ i będzie na bieżąco aktualizowany przez Zamawiającego. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania mu aktualizacji wykazu zobowiązany będzie do dokonania wymiany pojemników na posesjach lub dostarczenia dodatkowych pojemników stosownie do wprowadzonych zmian; e) dane przedstawione w Załączniku Nr 9 do SIWZ nie są zależne od Zamawiającego i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego przy uwzględnieniu powstawania nowych nieruchomości oraz migracji i naturalnego ruchu ludności. Ich ilość w ciągu okresu realizacji zamówienia może ulec zmianie, która będzie aktualizowana przez Zamawiającego; f) pojemniki będą przez Wykonawcę dostarczone mieszkańcom nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w gniazda ogólnodostępne oraz placówki oświatowe i obiekty użyteczności publicznej - w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy; g) jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany uszkodzonego lub zniszczonego pojemnika na nowy; h) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia każdej nieruchomości (zamieszkałej i niezamieszkałej) w odpowiednie pojemniki z informacją o rodzaju frakcji odpadu, który należy w nim przechowywać; i) Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemniki w ilości wskazanej przez Zamawiającego, adekwatną do rzeczywistych potrzeb właścicieli nieruchomości: szacunkowa ilość pojemników służąca do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (łącznie 697 nieruchomości): pojemniki z przeznaczeniem na odpady zmieszane: - o poj. 120 l – 697 szt.; - o poj. 240 l – 30 szt. - o poj. 1100 l – 12 szt. pojemniki z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe: - o poj. 240 l – 697 szt. pojemniki z przeznaczeniem na szkło: - o poj. 120 l – 697 szt. pojemniki z przeznaczeniem na papier i tekturę: - o poj.120 l – 697 szt. pojemniki z przeznaczeniem na: bioodpady w tym odpady zielone - o poj. min. 120 l – 100 szt. j) pojemniki o poj. 1,5 m3 (typ IGLOO) w kolorze zielonym z przeznaczeniem na szkło kolorowe – pojemniki w gniazdach ogólnodostępnych – 6 szt.; k) pojemniki o poj. 1,5 m3 (typ IGLOO) w kolorze białym – z przeznaczeniem na szkło bezbarwne – pojemniki w gniazdach ogólnodostępnych – 6 szt.; l) pojemniki o poj. 1,5 m3 (typ IGLOO) w kolorze niebieskim – z przeznaczeniem na papier i tekturę – pojemniki w gniazdach ogólnodostępnych – 6 szt.; ł) pojemniki w kolorze żółtym o pojemności 2,5 m3– z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne – pojemniki w gniazdach ogólnodostępnych – 6 szt.; m) Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć w pojemniki na zużyte baterie i akumulatory placówki oświatowe oraz obiekty użyteczności publicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. h); 3) zorganizowanie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w odległości nie większej niż 30 km od granic administracyjnych gminy Słupia. a) PSZOK zostanie wyposażony przez Wykonawcę w odpowiednie pojemniki, tak aby zapewnić prawidłową segregację wszystkich odpadów zgodnie z Uchwałą Nr XIX/102/2020 Rady Gminy Słupia z dnia 19 października 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 roku poz. 5718); b) PSZOK winien być zlokalizowany tak, aby zapewnić dogodny dojazd mieszkańcom gminy Słupia; c) Wykonawca odpowiada za zachowanie czystości i porządku na terenie PSZOK; d) PSZOK powinien być wyposażony w odpowiednie ilości urządzeń (pojemniki, kontenery) umożliwiające prawidłowy odbiór i zagospodarowanie dostarczonych do niego odpadów w sposób zgodny z obowiązującym w tym zakresie prawem; e) teren musi być ogrodzony, skanalizowany, utwardzony, oświetlony oraz dozorowany; f) PSZOK będzie odbierał odpady od mieszkańców w każdy dzień roboczy w godz. 800 – 1800 w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31.12.2021 r.; g) do PSZOK mieszkańcy mogą oddawać odpady bez ponoszenia dodatkowej opłaty, zgodnie z § 5 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XIX/102/2020 Rady Gminy Słupia z dnia 19 października 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 roku poz. 5718), w szczególności: - przeterminowane leki (kod 20 01 32), - chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe - kod 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*), - zużyte baterie i akumulatory (kod 20 01 34), - odpady niebezpieczne; - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36); - odpady wielkogabarytowe w tym meble (kod 20 03 07); - zużyte opony – w liczbie 4 szt. rocznie z każdej nieruchomości niezamieszkałej, zamieszkałej oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (kod 16 01 03); - odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 500 kg rocznie z każdej nieruchomości niezamieszkałej, zamieszkałej oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (kody z grupy 17); - odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, pod warunkiem dostarczenia ich przez właściciela nieruchomości w specjalnych, trwale zamkniętych opakowaniach do zbiórki odpadów medycznych, w ten sposób, żeby pracownik odbierający nie miał możliwości kontaktu z dostarczonymi odpadami. - odpady tekstyliów i odzieży (kod 20 01 10, 20 01 11);. h) Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego wywozu odpadów z PSZOK, tak aby zapewnić możliwość ciągłego dostarczania odpadów komunalnych przez mieszkańców gminy Słupia. 4) zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych pochodzących bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; a) zbiórka odpadów polega na: załadunku na środek transportu odpadów wystawionych przed nieruchomość, zagospodarowaniu odebranych odpadów, posprzątaniu miejsc, z których odbierane są wystawione odpady, jeżeli w wyniku odbioru, teren został zanieczyszczony. b) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zbiórki odpadów wielkogabarytowych z częstotliwością jeden raz w ciągu roku. c) szczegółowe terminy zbiórki w poszczególnych miejscowościach oraz zasady zbiórki powinny być każdorazowo uzgodnione z Zamawiającym oraz poprzedzone akcją informacyjną. d) zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze. e) w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych Wykonawca odbierze następujące rodzaje odpadów: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36), odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07), zużyte opony do rozmiaru 1250x400mm (kod 16 01 03).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90512000-9, 90513100-7, 90514000-3, 90533000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 495488.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EKO-REGION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Email wykonawcy: smaciejewski@eko-region.pl
Adres pocztowy: ul. Bawełniana 18
Kod pocztowy: 97-400
Miejscowość: Bełchatów
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 615600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 615600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 615600.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 25%
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych