Ogłoszenie nr 510220524-N-2020 z dnia 06.11.2020 r.
Zarząd Mienia Skarbu Państwa: „sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji / ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie m.st. Warszawy w ilości do 422 sztuk operatów wchodzących w skład zadań”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 599322-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Mienia Skarbu Państwa, Krajowy numer identyfikacyjny 14000145900000, ul. Prosta  69, 00-838  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 551 21 00, e-mail zmsp@zmsp.warszawa.pl, faks 22 551 21 01.
Adres strony internetowej (url): http://zmsp.bip.um.warszawa.pl , http://zmsp.warszawa.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji / ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie m.st. Warszawy w ilości do 422 sztuk operatów wchodzących w skład zadań”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZM.NZP.221-11/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
„sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji / ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie m.st. Warszawy w ilości do 422 sztuk operatów wchodzących w skład zadań” Zamówienie zostało podzielone na części: ZADANIE I obejmuje :  121 sztuk operatów szacunkowych nieruchomości zlokalizowanych w dzielnicach OCHOTA, WOLA, ŚRÓDMIEŚCIE, ŻOLIBORZ, URSYNÓW, WILANÓW ZADANIE II obejmuje:  102 sztuki operatów szacunkowych nieruchomości zlokalizowanych w dzielnicach BEMOWO, BIELANY, BIELANY/BEMOWO cz., BIELANY/WOLA ZADANIE III obejmuje:  199 sztuki operatów szacunkowych nieruchomości zlokalizowanych w dzielnicach MOKOTÓW MOKOTÓW/URSYNÓW
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71319000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: ZADANIE III obejmuje:  199 sztuki operatów szacunkowych nieruchomości zlokalizowanych w dzielnicach MOKOTÓW MOKOTÓW/URSYNÓW
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 67461.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AMP – WYCENA Agnieszka Makowska-Pośnik
Email wykonawcy: amakowskaposnik@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Humańska 8
Kod pocztowy: 00-789
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 82977.03
Oferta z najniższą ceną/kosztem 82977.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 82977.03
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych