Ogłoszenie nr 510115009-N-2020 z dnia 30-06-2020 r.
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu: Sukcesywna dostawa z podziałem na 5 pakietów: Pakiet nr 1 – prześcieradła, podkłady, poszwy, koszule, Pakiet nr 2 – poduszki, koce, Pakiet nr 3 – ubrania operacyjne, Pakiet nr 4 – kołdry, poduszki, Pakiet nr 5 – ubrania lekarskie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 620529-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540243848-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 00029009600000, ul. pl. Hirszfelda  12, 53-413  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 3689584, e-mail dzp@dco.com.pl, faks 71 36 89 583; 36 89 234.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa z podziałem na 5 pakietów: Pakiet nr 1 – prześcieradła, podkłady, poszwy, koszule, Pakiet nr 2 – poduszki, koce, Pakiet nr 3 – ubrania operacyjne, Pakiet nr 4 – kołdry, poduszki, Pakiet nr 5 – ubrania lekarskie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/PN/62/19/IEL/JHP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa z podziałem na 5 pakietów: Pakiet nr 1 – prześcieradła, podkłady, poszwy, koszule, Pakiet nr 2 – poduszki, koce, Pakiet nr 3 – ubrania operacyjne, Pakiet nr 4 – kołdry, poduszki, Pakiet nr 5 – ubrania lekarskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany został w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ . 3.2. Parametry opisane w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ jako wymagane parametry techniczno-użytkowe stanowią wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 3.3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo projekt umowy będący załącznikiem nr 5 do SIWZ „Projekt umowy”. 3.4. Zamawiający prosi o złożenie załącznika nr 1 w formie elektronicznej (prosimy o dołączenie płyty CD). W nagłówku wersji elektronicznej należy wpisać nazwę i adres firmy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39512100-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: PAKIET NR 1 - Prześcieradła, Podkłady, Poszwy, Koszule
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
NIKT NIE ZŁOZYŁ OFERTY

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: PAKIET NR 2 - Poduszki, Koce
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
NIKT NIE ZŁOZYŁ OFERTY

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: PAKIET NR 3 - Ubrania operacyjne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 74000
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: GARMEX Andrzej Jafiszow, Wojciech Kamiński sp.j
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ignatki 40 B
Kod pocztowy: 16-001
Miejscowość: Kleosin
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 74000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 74000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 74000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: PAKIET NR 4 – Obuwie operacyjne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
NAJNIŻSZA CENA PRZEKRACZA KWOTĘ JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZAŁ PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: PAKIET NR 5 – Ubrania medyczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 81150
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: REDAR PPHU KLEPACZ RYSZARD
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. BIAŁA 144/1
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: RADOM
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 70999
Oferta z najniższą ceną/kosztem 70999
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 70999
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych