Ogłoszenie nr 510418370-N-2021 z dnia 23.02.2021 r.
Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.: Remont węzła sanitarnego (łazienka i WC) pokoju hotelowego nr 411 znajdującego się w budynku Hotelu Książ w zespole Zamek Książ w Wałbrzychu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 766029-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 89001155000000, ul. Piastów Śląskich  1, 58-306  Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 746 643 850, 74 66 43 851, e-mail kramnik@ksiaz.walbrzych.pl, zamowieniapubliczne@ksiaz.walbrzych.pl, faks 746 643 862.
Adres strony internetowej (url): www.ksiaz.walbrzych.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka gminna (100%)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont węzła sanitarnego (łazienka i WC) pokoju hotelowego nr 411 znajdującego się w budynku Hotelu Książ w zespole Zamek Książ w Wałbrzychu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/20/12/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (malarskich i okładzinowych) i robót instalacyjnych (elektrycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO) związanych z remontem pomieszczeń węzła sanitarnego w pokoju nr 411 Hotelu Książ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45330000-9, 45400000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art. 93 ust. 3 pkt 2 w zawiązku z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych