Ogłoszenie nr 510158533-N-2019 z dnia 31-07-2019 r.
Gmina Wilków: Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566592-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wilków, Krajowy numer identyfikacyjny 53141277000000, ul. ul. Wrocławska  11, 46-113  Wilków, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4195511, 4195513, e-mail zamowienia@wilkow.pl, faks 77 4195511.
Adres strony internetowej (url): www.wilkow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GK.271.11.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1 Przedmiotem zamówienia są przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych łącznie z zapewnieniem opieki nad dziećmi i młodzieżą w czasie drogi do i z placówek oświatowych. 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 3 do SIWZ. 3.3 Przewozy odbywać się będą w dni nauki w szkołach i funkcjonowania przedszkoli, w okresie od 01 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. 3.4 Przedmiot zamówienia obejmuje następujące placówki oświatowe (szkoły, przedszkola): Publiczną Szkołę Podstawową w Wilkowie, Publiczną Szkołę Podstawową w Bukowiu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Idzikowicach (szkoła i przedszkole), Publiczne Przedszkole w Wilkowie. 3.5 Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 60130000-8 (Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób). Dodatkowe kody CPV: 60172000-4 (Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą). 85312110-3 (Usługi opieki dziennej nad dziećmi). 34980000-0 (Bilety przewozowe). 3.6 Wykonawca świadczyć będzie usługi środkami lokomocji, które spełniają wszelkie wymogi do przewozu dzieci i młodzieży zawarte w obowiązujących przepisach prawa. 3.7 Pojazdy muszą posiadać miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych dzieci i młodzieży muszą być w pełni sprawne oraz powinny posiadać, zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednie oznakowanie pojazdu do przewozu dzieci i młodzieży. Pojazdy wykonujące usługę muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz aktualny przegląd techniczny. 3.8 Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania przeszkolonym i wykwalifikowanym personelem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, gwarantującym wykonywanie usług z należytą starannością. 3.9 Wykonawca, we własnym zakresie i na własny koszt, zobowiązany jest do:  zabezpieczenia odpowiednich autobusów wraz z kierowcami ,  zapewnienia punktualnych i zgodnych z harmonogramem przewozów dzieci i młodzieży,  zapewnienia należytej opieki podczas wykonania usług - osób odpowiedzialnych za kompleksową opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas przewozów (kierowcy autobusów nie mogą jednocześnie sprawować opieki nad dziećmi i młodzieżą),  dostarczenia biletów miesięcznych dla przewożonych dzieci i młodzieży. 3.10 Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie podpisania umowy. 3.11 Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ wraz z jej załącznikami, wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonywanie usług. 3.12 Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań (np. wizyta w miejscu realizacji usługi, objechanie trasy) w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisania umowy. 3.13 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i ofercie. 3.14 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 3.15 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3.16 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 3.17 Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 3.18 Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). 3.19 W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy zaznaczyć w formularzu „siłami własnymi” lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy. 3.20 Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 3.21 Miejsce realizacji zamówienia: teren Gminy Wilków. 3.22 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy, tj.: osoby wykonujące funkcję (kierowcy pojazdów, osoby pełniące opiekę nad przewozem dzieci i młodzieży ) , jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn.zm). Wymagania określające w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8

Dodatkowe kody CPV: 60172000-4, 85312110-3, 34980000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 136685.19
Waluta PL
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNKIACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL.RODZIEWICZÓWNY 1
Kod pocztowy: 45-348
Miejscowość: OPOLE
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 191180.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 191180.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 199214.40
Waluta: PL
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych