Ogłoszenie nr 510553380-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.
Gmina Myślenice: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice etap V - część 1

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 610299-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Myślenice, Krajowy numer identyfikacyjny 351555418, ul. Rynek  8/9, 32-400  Myślenice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126392300, e-mail bzp@myslenice.pl, faks 126392305.
Adres strony internetowej (url): www.myslenice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice etap V - część 1
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP/271/58/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Głogoczów i miejscowości Krzyszkowice, trzech sieciowych pompowni ścieków PS1, PS2, PS3 wraz z zagospodarowaniem, ogrodzeniem i zasilaniem energetycznym na warunkach określonych przez TAURON, zjazd z drogi gminnej wraz ze stanowiskiem postojowym do PS1, droga dojazdowa do pompowni ścieków PS2 wraz ze stanowiskiem postojowym. Zakres projektowanej inwestycji obejmuje część miejscowości Głogoczów oraz część miejscowości Krzyszkowice, po lewej stronie drogi krajowej nr 7 (DK7) na odcinku Kraków -Myślenice w km 686+095 do 688+405 i zlokalizowana jest na działkach: 1242, 1435, 1627, 1628, 1631, 1660/1, 1661/2, 1662, 1663/1, 1668, 1671, 1678/1, 1678/2, 1679, 1683, 1685/1, 1685/2, 1686, 1688, 1689, 1690/1, 1690/2, 1691/1, 1691/2, 1692/1, 1693/4, 1693/5, 1694/6, 1694/7, 1695, 1696/3, 1696/4, 1696/5, 1697/2, 1697/4, 1697/5, 1698, 1700/1, 1703/2, 1703/7, 1704/1, 1704/2, 1704/3, 1704/4, 1704/5, 1705/2, 1705/3, 1705/4, 1707/1, 1707/3, 1707/4, 1709/2, 1710, 1711, 1712, 1713/4, 1713/5, 1713/6, 1715/1, 1715/2, 1718, 1731/2, 1731/3, 1732, 1733/1, 1734/1, 1734/2, 1734/3, 1734/4, 1737/2, 1741/3, 1742/1, 1743, 1749, 1750, 1751, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768/1, 1768/3, 1769, 1770, 1771, 1775, 1776/2, 1776/3, 1780/1, 1780/7, 1781/1, 1782/1, 1783, 1785/4, 1785/5, 1786/3, 1786/6, 1786/14, 1786/15, 1787/1, 1788/10, 1788/23, 1788/24, 1788/25, 1788/28, 1788/32, 1788/33, 1789/2, 1789/3, 1894/1, 1894/3, 1900, 1914, 1918 - obręb Głogoczów, jedn. ew. Myślenice oraz 628/3, 629/2, 629/5, 629/7, 629/8, 1057/1, 1110/1, 1113/3, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1198, 1199/1, 1201, 1202/2, 1202/4, 1202/6, 1203/2, 1203/5, 1203/7 - obręb Krzyszkowice, jedn. ew. Myślenice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 2 do ogłoszenia, na który składają się dokumentacja projektowa oraz specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORb).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45110000-1

Dodatkowe kody CPV: 45200000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Licytacja elektroniczna
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3100000.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  48
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  48
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  48
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: OMEGA Sp. z o.o.
Email wykonawcy: grzywnajacek@gmail.com
Adres pocztowy: Malwowa 12
Kod pocztowy: 30-611
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: OMEGA Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych Jarosław Irzyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Szkolna 17
Kod pocztowy: 41-711
Miejscowość: Ruda Śląska
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2359989.99
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2359989.99
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3700000
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych