Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 540211550-N-2020 z dnia 2020-10-27 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Kołobrzeg

Ogłoszenie nr 510204083-N-2020 z dnia 17.10.2020 r.
Gmina Kołobrzeg: Zakup i dostawa łodzi w ramach projektu BALTIC FOR ALL

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt BALTIC FOR ALL nr STHB.04.01.00-32-0139/17-00 realizowany w ramach programu Interreg V-A Poland - Denmark - Germany - Lithuania - Sweden (South Baltic) Programme 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 580157-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kołobrzeg, Krajowy numer identyfikacyjny 33092071300000, ul. ul. Trzebiatowska  , 78-100  Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 524 848, e-mail sekretariat@gminakolobrzeg.com.pl, faks 943 530 455.
Adres strony internetowej (url): www.gmina.kolobrzeg.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa łodzi w ramach projektu BALTIC FOR ALL
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.16.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 2 łodzi do szkolenia żeglarskiego w ramach projektu BALTIC FOR ALL nr STHB.04.01.00-32-0139/17-00 realizowany w ramach programu Interreg V-A Poland - Denmark - Germany - Lithuania - Sweden (South Baltic) Programme 2014-2020. Sprzęt będzie wykorzystywany do szkolenia Instruktorów żeglarstwa osób z niepełnosprawnościami. Dostarczone łodzie muszą odpowiadać minimalnym parametrom technicznym i funkcjonalności właściwych międzynarodowej klasie Hansa 303.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34522100-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Licytacja elektroniczna
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 140000.00
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SAILOVNIA SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Władysława IV 28
Kod pocztowy: 81-361
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 155930.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 155930.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 155930.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych