Ogłoszenie nr 500303853-N-2018 z dnia 20.12.2018 r.
Gmina Pokój: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 645004-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500266122-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pokój, Krajowy numer identyfikacyjny 53141274000000, ul. ul. Sienkiewicza  8, 46-034   Pokój, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 693 085, e-mail zamowieniapubliczne@gminapokoj.pl, a.pawlicki@gminapokoj.pl, faks 077 4693085 w. 22.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gminapokoj.pl
Adres profilu nabywcy:
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SG. IX.271.17.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.3.1 odbiór, wywóz i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych z terenu Gminy Pokój, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ), zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz.19), zapisami uchwały sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXVII/307/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028” oraz postanowieniami Uchwały Nr XXXII/263/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 18 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój z późniejszymi zmianami. Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego zebrane odpady należy dostarczyć do właściwej dla regionu północnego określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, regionalnej stacji przetwarzania odpadów komunalnych. W przypadku zmiany Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami należy przewidzieć możliwość dostarczania odpadów do innej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych bez zwiększenia wynagrodzenia. 1.3.2 odbiór, wywóz i zagospodarowanie zmieszanych nie segregowanych odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach i kontenerach pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych, 1.3.3 odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych zbieranych zarówno w workach, pojemnikach oraz kontenerach w odpowiednich kolorach: -papier i makulatura – kolor niebieski z napisem „Papier” -tworzywa sztuczne – kolor żółty z napisem „ Metale i tworzywa sztuczne” -szkło – kolor zielony z napisem „Szkło” -odpady komunalne ulegające biodegradacji tj. odpady kuchenne ulegające biodegradacji oraz pochodzenia roślinnego m.in. liście, trawa,pędy i drobne gałęzie, wióry,trociny - kolor brązowy worka lub pojemnika z napisem „Bio”-niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – dopuszczony kolor to czarny, -ciemnoszary lub ciemnozielony (pojemniki) 1.3.4 odbiór, wywóz i zagospodarowanie, mebli oraz przedmiotów wielkogabarytowych tj. stoły, krzesła sofy,tapczany,dywany materace,wykładziny, pierzyny, rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów,muszle toaletowe, umywalki,spłuczki,panele,ramy okienne, drzwi, grzejniki,wanny,rolety,belki ,opony 4 szt. samochodowe itp. odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 1.3.5 odbiór, wywóz i zagospodarowanie, odpadów niebezpiecznych (zużyte baterie, zużyte akumulatory, opakowania po chemikaliach, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny itp.) odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 1.3.6 transport odpadów; 1.3.7 utrzymanie porządku i czystości wokół pojemników podczas odbioru odpadów ko munalnych od właścicieli nieruchomości; 1.3.8 Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone z niżej wymienioną częstotliwością z uwzględnieniem harmonogramu zamieszczonego w załączniku Nr 1 do umowy Wykonawca zobowiązany jest do opracowania przez siebie harmonogramu oraz przedstawienia go nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem wykonania usługi Zamawiającemu, w celu zatwierdzenia, jak również dostarczenia przez Wykonawcę do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych. Harmonogram powinien być aktualizowany tak, aby uwzględniał zmieniające się warunki np. powstawanie nowych ulic, osiedli mieszkaniowych, budynków. 1.3.9 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do harmonogram
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90510000-5

Dodatkowe kody CPV: 90510000-5, 90511000-2, 90511200-4, 90511300-5, 90511400-6, 90512000-9, 90513000-6, 90513100-7, 90514000-3, 90524000-6, 90533000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 605297.78
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach
Email wykonawcy: biuro@strach.info
Adres pocztowy: ul. Bór 169
Kod pocztowy: 42-202
Miejscowość: Częstochowa
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 653721.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 653721.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 687333.60
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych