Ogłoszenie nr 510021920-N-2020 z dnia 06.02.2020 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: „Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 618016-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540245904,540253080,540258287,540262899,540266066,540269572,540274267,540276704

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Kościuszki  17, 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): bip.zgm.rybnik.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.2120.0074.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch budynków komunalnych, mieszkalnych przy ul. Kolejowej w Rybniku. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1) roboty ziemne, 2) roboty fundamentowe, 3) wznoszenie murów i stropów, 4) roboty żelbetowe, 5) budowa dachu z pokryciem, 6) montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 7) izolacje termiczne, 8) tynki i okładziny zewnętrzne, 9) tynki i okładziny wewnętrzne, 10) podłogi i posadzki, 11) instalacja centralnego ogrzewania, 12) instalacja wodno-kanalizacyjna, 13) instalacja elektryczna wraz z osprzętem, 14) instalacje niskoprądowe (RTV, internet, telefon, monitoring), 15) instalacja wentylacji mechanicznej, 16) instalacja gazowa, 17) roboty malarskie, 18) roboty wykończeniowe, 19) zagospodarowanie terenu – miejsca postojowe, chodniki, śmietnik, ogrodzenie, oświetlenie, 20) przyłącza wod.-kan., gazowe, 21) likwidacja nieczynnego wodociągu, 22) przebudowa gazociągu. Szczegółowy zakres zamówienia precyzują: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45211340-4

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45112700-2, 45231300-8, 45231220-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 9576588.61
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "REMONT-EX" Sp. z o.o.
Email wykonawcy: spzoo@remont-ex.pl
Adres pocztowy: ul. Larysza 11
Kod pocztowy: 44-200
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8767563.16
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8767563.16
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17145812.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych