Ogłoszenie nr 510323784-N-2020 z dnia 02.01.2020 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: „Wynajem 2 samochodów do 3,5 tony przeznaczonych do transportu osób (wraz z kierowcami) na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 630728-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Kościuszki  17, 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): bip.zgm.rybnik.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Wynajem 2 samochodów do 3,5 tony przeznaczonych do transportu osób (wraz z kierowcami) na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.2120.0081.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest wynajem samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcami do przewozu brygad roboczych i materiałów na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku. Transport będzie prowadzony głównie po drogach miejskich i osiedlowych. Opis przedmiotu zamówienia: Na potrzeby Działu Eksploatacyjnego zamawiający przewiduje 2 samochody wraz z kierowcami: 2 samochody osobowo – towarowe z podwójną kabiną, ze skrzynią załadunkową o długości min. 2,2 mb., pod plandeką, przystosowane do przewozu brygad roboczych i materiałów budowlanych, przewożące min. 5 pracowników ZGM. Samochody powinny być estetyczne i w dobrym stanie technicznym. Zamawiający wymaga, aby kabiny i plandeki samochodów były bez reklam i napisów. Wykonawca rozpoczyna i kończy pracę w miejscu siedziby ZGM lub innym uzgodnionym wcześniej z osobą odpowiedzialną za wykonanie zadania ze strony Zamawiającego. Zamawiający przewiduje czas pracy ww. samochodów dziennie w dni robocze zgodnie z czasem pracy obowiązującym w ZGM. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania mniejszej ilości godzin wynajmu samochodu wraz z kierowcą w zależności od jego potrzeb. Zamawiający zapłaci tylko za faktyczne godziny wynajmu samochodu wraz z kierowcą. W przypadku awarii samochodu Wykonawca zobowiązany jest na okres naprawy podstawić inny samochód zastępczy o zbliżonych parametrach spełniających wymagania. W przypadku wystąpienia awarii samochodu podczas świadczenia usługi Wykonawca zobowiązany jest podstawić samochód zastępczy o zbliżonych parametrach spełniających wymagania w ciąg 60 minut od momentu zgłoszenia awarii. Czas dojazdu samochodu zastępczego na wyznaczone miejsce nie będzie wliczany do czasu pracy samochodu. Zamawiający na czas wykonywania usługi przewiduje zamontowanie w każdym samochodzie Wykonawcy lokalizatora GPS, który będzie wskazywał miejsce pobytu samochodu oraz przebyte trasy na mapie. Dostęp do tych danych będzie miał Zamawiający a obsługa ww. urządzenia będzie obowiązkiem pracowników ZGM. Montaż lokalizatora jest nieinwazyjny i polegać będzie na umieszczeniu modułu lokalizacyjnego w schowku albo w innym bezpiecznym miejscu w samochodzie i połączeniu go przewodem z terminalem przymocowanym na przyssawce do szyby oraz podłączeniu zasilania lokalizatora przewodem do gniazdka zapalniczki. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezinwazyjnego przymocowania na drzwiach samochodu magnesowych tabliczek informacyjnych o wymiarach 42cm x 15cm o treści „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej”. Tabliczki te wykonawca będzie miał obowiązek przymocowania na samochody podczas świadczenia usługi transportowej na rzecz Zamawiającego oraz zwrócić Zamawiającemu po realizacji zamówienia. Zaleca się, aby samochody wykorzystywane do świadczenia usług wyposażone były w silniki spełniające wymagania co najmniej normy EURO 4 w zakresie emisji spalin oraz wyposażone były w zewnętrzne urządzenia sygnalizacyjne (świetlne) w kolorze pomarańczowym. Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60170000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 126606.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Dobrowolski Łukasz Firma Handlowo Usługowa "DOBROWOLSKI"
Email wykonawcy: dobrowolskifhu@interia.pl
Adres pocztowy: ul. Poprzeczna 110
Kod pocztowy: 44-290
Miejscowość: Jejkowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 177316.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 177316.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 177316.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych