Ogłoszenie nr 510418367-N-2021 z dnia 23.02.2021 r.
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu: Zakup wraz z dostawą i instalacją oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 777325-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Krajowy numer identyfikacyjny 65143198300000, ul. Książąt Lubomirskich  6, 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 735 51 00, e-mail przetargi@pwsw.pl, faks 16 678-94-59.
Adres strony internetowej (url): www.pwsw.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
bip.pwsw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup wraz z dostawą i instalacją oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PWSW-DZI/382/I/17/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oprogramowania do tworzenia zaawansowanych kopii zapasowych oraz systemu ochrony poczty dla Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. 2. Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania częściowe: 1) Zadanie częściowe nr 1- Zakup oprogramowania do tworzenia zaawansowanych kopii zapasowych. 2) Zadanie częściowe nr 2- Zakup systemu ochrony poczty. 3. Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia, które zamierza udzielić jednemu Wykonawcy. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący zał. Nr 1A do SIWZ dla zadania częściowego nr 1 oraz 1B dla zadania częściowego nr 2. 5. W Załączniku Nr 1A oraz 1B do SIWZ podano minimalne wymagania. Wykonawca składając ofertę musi zaoferować, a w przypadku wybrania jego oferty również dostarczyć i wdrożyć, przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego. Wskazane tam ewentualne nazwy własne, znaki towarowe patenty i miejsca pochodzenia mają na celu jedynie wskazanie jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Wykonawcy mogą oferować produkty o parametrach równoważnych, za które zostaną uznane rozwiązania o parametrach takich samych lub wyższych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 48710000-8, 48223000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zakup oprogramowania do tworzenia zaawansowanych kopii zapasowych.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 55000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: INFORES POBO Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 4
Kod pocztowy: 37-700
Miejscowość: Przemyśl
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 67650.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 67650.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 67650.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zakup systemu ochrony poczty
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 56500
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Softinet Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Aleje Jerozolimskie 142B
Kod pocztowy: 02-305
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 69495.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 69495.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 69495.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych