Ogłoszenie nr 510401901-N-2021 z dnia 13.01.2021 r.
Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Budowa przyłączy kablowych do zasilania stacji ładowania autobusów miejskich w Malborku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Elektryfikacja komunikacji miejskiej w Malborku”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, Priorytet VI: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach” w Działaniu 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 774078-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 19252962200000, ul. ul. Gen. De Gaulle`a  71, 82-200  Malbork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 055 647-85-50, e-mail mzk-mk@mzk.malbork.pl, faks 055 647-85-50.
Adres strony internetowej (url): www.bip.mzk.malbork.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: spólka prawa handlowego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa przyłączy kablowych do zasilania stacji ładowania autobusów miejskich w Malborku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/2/PN/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę stacji transformatorowej słupowej, z układem pomiarowym pośrednim, przyłącza kablowe SN-15 kV, przyłącze zasilające nn-0,4 kV, złącze kablowe nn-0,4 kV w dwóch lokalizacjach: a) Zadanie nr 1 - budowa przyłącza kablowego SN15kV do zasilania stacji ładowania autobusów miejskich przy Al. Wojska Polskiego w Malborku. b) Zadanie nr 2 - budowa przyłącza kablowego SN15kV do zasilania stacji ładowania autobusów miejskich przy ul. Gen de Gaulle’a 70 w Malborku. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień administracyjnych związanych z realizacją robót, a także inwentaryzacja powykonawcza. Dokument o charakterze poufnym (mapa geodezyjna) zostanie udostępniony wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy, na zasadach określonych w niniejszej SIWZ. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót oraz STWiOR, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszej SIWZ. Zamawiający posiada zgłoszenie o przystąpieniu do robót budowlanych. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki niedochowania przez Wykonawcę powyższych wymogów
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45231000-5

Dodatkowe kody CPV: 45232221-7, 45231400-9, 45340000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 i art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, Zamawiający unieważnia postępowanie. Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 ww PZP - niemożliwa do usunięcia wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W dniu 30 grudnia 2020 r. Zamawiający opublikował ww postępowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych jako zamówienie obowiązkowe. Jako zamawiający sektorowy, w myśl art. 133 ust 1 ustawy PZP, zobowiązany jest do stosowania ww Ustawy, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub wyższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ww Ustawy. Oszacowanie zamówienia poniżej progów Ustawy PZP skutkuje tym, że umowa nie może zostać zawarta w oparciu o jej podstawy prawne. Ponadto, uzyskanie częściowego finansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, nakłada konieczność stosowania innych przepisów prawa. Niniejsze zamówienie wymaga zastosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wada ta ma charakter nieusuwalny i powoduje, iż umowa zawarta w wyniku takiego postępowania będzie wskutek wystąpienia wady podlegała unieważnieniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych