Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500215286-N-2018 z dnia 07-09-2018 r.
Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk: Dostawa mikroskopu stereoskopowego do digitalizacji zbiorów wraz z instalacją i konfiguracją do pracy w środowisku Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia. Niniejsze zamówienie jest niezbędne dla potrzeb realizacji projektu „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych” (OZwRCIN) finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych” (OZwRCIN) finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd; działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki), umowa główna nr POPC.02.03.01-00-0029/17-00.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 610485-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Krajowy numer identyfikacyjny 32583100000, ul. ul. Lubicz  46, 31512   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 012 4241824, 4241737, 4241700, e-mail bogumila.kurzydlo@ib-pan.krakow.pl, faks 124 219 790.
Adres strony internetowej (url): www.botany.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa mikroskopu stereoskopowego do digitalizacji zbiorów wraz z instalacją i konfiguracją do pracy w środowisku Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia. Niniejsze zamówienie jest niezbędne dla potrzeb realizacji projektu „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych” (OZwRCIN) finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SO.271.6.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
dostawa mikroskopu stereoskopowego do digitalizacji zbiorów wraz z instalacją i konfiguracją do pracy w środowisku Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia. Niniejsze zamówienie jest niezbędne dla potrzeb realizacji projektu „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych” (OZwRCIN) finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd; działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki), umowa główna nr POPC.02.03.01-00-0029/17-00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Techniczna określa załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje również zorganizowanie otwartego szkolenia dla pracowników zamawiającego przeprowadzonego najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na całość przedmiotu zamówienia na czas trwania w/w projektu (tj. min. 36 m-cy). Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte SIWZ oraz umowie (zał. nr 5 do SIWZ).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 38510000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 153252
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KAWA.SKA Sp. z o.o.
Email wykonawcy: kawaska@kawaska
Adres pocztowy: ul. Zaczarowanej Róży 1
Kod pocztowy: 05-540
Miejscowość: Zalesie Górne
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 187000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 187000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 187000
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych