Ogłoszenie nr 510233937-N-2020 z dnia 21.11.2020 r.
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Miliczu: Dostawa samochodu osobowego typu Bus dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Miliczu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550224530-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
LEGE - Usługi Doradcze Krzysztof Petrykiewicz, ul. Słowiańska 14, 55-200 Oława - działający na podstawie pełnomocnictwa z dnia 16.10.2020 r.

I. 1) NAZWA I ADRES:
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Miliczu, Krajowy numer identyfikacyjny 001012399, ul. ul. Armii Krajowej   2, 56-300  Milicz, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 384 07 45, e-mail soswmilicz@o2.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): http://soswmilicz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa samochodu osobowego typu Bus dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Miliczu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Numer referencyjny
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego typu BUS wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2020 r., z kierownicą po lewej stronie, z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Miliczu”. Informacja o miejscu dostawy: Województwo DOLNOŚLĄSKIE Powiat milicki Gmina Milicz, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Miliczu, ul. Armii Krajowej 2, 56-300 Milicz. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od obciążeń prawami osób trzecich, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne, materiały dotyczące użytkowania i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać wszelkie inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa. Koszt dostawy pojazdu do siedziby Zamawiającego należy uwzględnić w cenie pojazdu i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez zamawiającego, w związku z czym musi złożyć z ofertą szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych zamawiającego. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia wskazano produkty z podaniem nazwy, symbolu i/lub producenta, to należy je traktować wyłącznie jako przykłady urządzeń/sprzętu, jakie mogą stanowić przedmiot zamówienia. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki i funkcjonalności. Oznacza to, że wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia tych konkretnych, podanych w dokumentacji przetargowej produktów i może dostarczyć inne, jednakże wyłącznie pod warunkiem ich równoważności z produktami podanymi w dokumentacji, w szczególności pod względem: • gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych), • charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), • charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału), • parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja), • wyglądu (struktura, barwa, kształt), • parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego i wyspecyfikować równoważne produkty.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34110000-1

Dodatkowe kody CPV: 34115200-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zaproszony do negocjacji wykonawca - NAWROT SP. Z O.O., , UL. WROCŁAWSKA 33B, 55-095, MIRKÓW DŁUGOŁĘKA, nie przystąpił do negocjacji w terminie wskazanym w treści zaproszenia

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W prowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego (ZNAK SPRAWY: l/SOSW/LEGE/2020), ogłoszonego w dniu 27.10.2020 r. pod numerem 602961-N- 2020, do upływu terminu składania ofert, nie złożono żadnej oferty. Z uwagi na powyższe postępowanie to zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych. Tym samym została spełniona przesłanka z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych do udzielenia zamówienia z wolnej ręki.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych