Ogłoszenie nr 500089442-N-2018 z dnia 23.04.2018 r.
Gmina Pokój: „Zaprojektowanie i przebudowanie węzła przesiadkowego z modernizacją głównego przystanku w miejscowości Pokój”- przetarg ponowny

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1 - Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 516439-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pokój, Krajowy numer identyfikacyjny 53141274000000, ul. ul. Sienkiewicza  8, 46-034   Pokój, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 693 085, e-mail zamowieniapubliczne@gminapokoj.pl, a.pawlicki@gminapokoj.pl, faks 077 4693085 w. 22.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gminapokoj.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Zaprojektowanie i przebudowanie węzła przesiadkowego z modernizacją głównego przystanku w miejscowości Pokój”- przetarg ponowny
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SG.IX.271.3.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot niniejszego zamówienia zaprojektowanie i przebudowa węzła przesiadkowego – głównego przystanku w miejscowości Pokój. Roboty budowlane polegają na kompleksowym zagospodarowaniu działki, w sposób określony poprzez część opisową w PFU, oraz załączniki graficzne stanowiące integralną część opracowania. W zakresie realizacji inwestycji są to działanie takie jak: demontaż istniejących nawierzchni i obiektów budowlanych, wykonanie nowych warstw podbudowy, oraz stabilizacji gruntu, wykonanie nawierzchni utwardzonych, montaż prefabrykowanych obiektów małej architektury, przebudowy i rozbudowy sieci wewnętrznych na terenie, celem przyłączenia nowych obiektów, a także dostawa i montaż niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej. W zakres inwestycji wchodzi również uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, ekspertyz, badań, materiałów, pozwoleń i decyzji administracyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ponoszenie kosztów ich pozyskania. Inwestycja jest współfinansowana w ramach „Realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1 - Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z programem funkcjonalno- użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlana, zasadami współczesnej wiedzy technicznej.1.2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:1.2.1 Wykonanie czynności i opracowań przygotowawczych do sporządzenia dokumentacji projektowej: a) aktualna mapa do celów projektowych, b) koncepcja techniczna przed przystąpieniem do opracowania Projektu Budowlanego,c) informacja terenowo-prawna, d) badanie geologiczne i jeżeli będzie wymagane przez OWKZ również archeologiczne e) analiza rozwiązań pod względem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój oraz wymaganiami ochrony środowiska i ochrony zabytków f) niezbędne operaty wodnoprawne m.in. na odprowadzenie wód z wykopów i wód opadowych obszaru inwestycji w tym uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i innych wymaganych uzgodnień. 1.2.1 Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie:a) Wielobranżowy Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) wraz z przygotowaniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę oraz uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód, uzgodnień, wytycznych, opinii, b) dokumentacja wykonawcza dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Wielobranżowego Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Dokumentacja będzie przygotowana z podziałem, co najmniej na branże: projekt zagospodarowania terenu, projekt drogowy, projekt oświetlenia projekt zieleni, projekty uwzględniające przebudowę pozostałych obiektów i sieci kolidujących inne projekty, które podczas ustaleń z Zamawiającym uznane zostaną za niezbędne do prawidłowego wykonania zadania w tym projekty uwzględniające przebudowę pozostałych obiektów i sieci c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,d) przedmiary robót,e) plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,f) projekt organizacji robót i projekt czasowej organizacji ruchu,g) projekt docelowej organizacji ruchu,1.2.2 Wykonawca wykona roboty budowlane w następującym zakresie:a) Geodezyjne wytyczenie obszaru inwestycji, b) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,c) Rozbiórka obiektów przeznaczonych do demontażu, d) Transport obiektów przeznaczonych do translokacji, e) Oczyszczenie i uzupełnienie materiału konstrukcji obiektów przeznaczonych do translokacji, f) Wykonanie zagęszczeń/zabezpieczeń gruntu pod planowaną inwestycjęh) Budowa – lub montaż poszczególnych obiektów: Posadowienie i zagęszczenie Podłoża: Fundamenty, Ściany fundamentowe i izolacje, Drenaż opaskowy z odprowadzeniem, Konstrukcja posadzki parteru, Konstrukcja nośna, Konstrukcja ścian zewnętrznych, Ścian wewnętrzne i działowe, Strop na parterem, Trzony kominowe spalinowe i wentylacyjne, Konstrukcja dachu, Pokrycie dachu, Stolarka okienna i drzwiowa, Docieplenie ścian zewnętrznych, Wykończenie elewacji, Wykończenie ścian wewnętrznych, Wykończenie ścian pom. mokrych, Posadzki i izolacje poziome, Elementy wykończenia wnętrz, Instalacja elektryczna, Instalacja wodno-kanalizacyjna, Instalacja gazowa, Instalacja antywłamaniowa, Instalacja telekomunikacyjna, Instalacja ochrony pożarowej, Malowanie elewacji, Malowanie pomieszczeń, Montaż oświetlenia, urządzeń i instalacji odbiorczych. Inne prace budowlane wynikające z zakresu inwestycji określone w szczegółowej koncepcji dla każdej części inwestycji Wyposażenie obiektu:dostawa i montaż wyposażenia zgodnie z wyszczególnieniem dla poszczególnych obiektów; Zagospodarowanie działki: Zabezpieczenie działki p. działaniu wód powierzchniowych i Podpowierzchniowych – budowa skrzynek rozsączających i drenaży, Budowa utwardzeń, chodników i dróg wewnętrznych, Montaż oświetlenia terenu i małej architektury Montaż ogrodzeń, Nasadzenia zieleni, Oczyszczenie terenu , Budowa/rozbudowa/przebudowa istniejących sieci: wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej, teletechnicznej, zabezpieczenia p. poż., antywłamaniowej, odgromowej. Wyposażenie obiektu: a) Dostawa i montaż wyposażenia zgodnie z wyszczególnieniem dla poszczególnych obiektów Pozostałe roboty:uporządkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów naruszonych (odtworzenie dróg, chodników, skarp, rowów, humusowanie i realizacja zieleni),wszystkie inne niezbędne elementy.1.2.3 Wykonawca wykona dokumentację porealizacyjną w następującym zakresie: 1) dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,2) geodezyjny operat powykonawczy, 3) protokoły sprawdzeń i badań, 4) kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót przez Zamawiającego
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45113000-2, 45112500-0, 45111230-9, 45211100-0, 45231300-8, 45231400-9, 45342000-6, 45333100-1, 45332400-7, 45332300-6, 45332200-5, 45321000-3, 45314320-0, 45317300-5, 45310000-3, 45442000-7, 45443000-4, 45431000-7, 45421100-5, 45410000-4, 45261210-9, 45261100-5, 45223500-1, 71220000-6, 71250000-5, 71245000-7, 71240000-2, 71320000-7, 31523200-0, 34928472-7, 34928480-6, 39113600-3, 44112100-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Ogłoszenie nie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 763830.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo Usługowa Krzysztof Pawliszyn
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Wolności 15
Kod pocztowy: 46-034
Miejscowość: Pokój
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 763830.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 763830.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1130750.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 24600.00
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy zakres prac projektowych

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Nie dotyczy
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych