Ogłoszenie nr 510050263-N-2020 z dnia 19-03-2020 r.
Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach: Kompleksowe przygotowanie i organizacja Gali Finałowej XIV Edycji Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego "Laur Świętokrzyski 2019"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 514950-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 51426500000000, ul. Aleja IX Wieków Kielc  3, 25-516  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 34 21 337, e-mail sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl, faks 41 34 30 696.
Adres strony internetowej (url): www.kielce.uw.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowe przygotowanie i organizacja Gali Finałowej XIV Edycji Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego "Laur Świętokrzyski 2019"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AG.I.272.1.2.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie i organizacja Gali Finałowej XIV Edycji Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego „Laur Świętokrzyski 2019” na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 2. Gala odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. w Centrum Kongresowym Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce. 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp i określa je stosownie do art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: - osób, które przy realizacji zamówienia będą wykonywać czynności związane z obsługą kompleksowego przygotowania i organizacji Gali Finałowej XIV Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego „Laur Świętokrzyski 2019”. 6. Wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia czynności, składające się na przedmiot umowy, które muszą być realizowane przez pracowników Wykonawcy lub pracowników Podwykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) będą wykonywane przez osoby wskazane przez Wykonawcę, których wykaz Wykonawca zobowiązany jest sporządzić w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku zmiany osób realizujących powyższe czynności Wykonawca zobowiązany jest przed dopuszczeniem danej osoby do realizacji przedmiotu zamówienia powiadomić o tym na piśmie Zamawiającego, z podaniem wymaganych danych. 7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 92312240-5

Dodatkowe kody CPV: 92312251-5, 92111250-9, 92370000-5, 55321000-6, 55311000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 153450.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: JANTOM ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Stanisława Moniuszki nr 4 lok. 9
Kod pocztowy: 40-005
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 189420.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 189420.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 235399.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych