Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500126204-N-2018 z dnia 06-06-2018 r.
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem: Modernizacja budynku Szpitala - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
11. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Modernizacja budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej”. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 538676-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500081849-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 29544900000, ul. ul. Ciągłówka  9, 34500   Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 2068066 w. 22, e-mail centrum-rehabilitacji@z-ne.pl, faks 182 068 141.
Adres strony internetowej (url): www.rehabilitacja.zakopane.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja budynku Szpitala - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Modernizacja budynku Szpitala - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robót dla inwestycji pn.: „Modernizacja budynku Szpitala - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej” w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację istniejącego budynku szpitalnego, zwanygo dalej „obiektem” lub „przedmiotem umowy”, poprzez: a) przebudowę pokoi pacjentów wraz z uwzględnieniem nowych węzłów sanitarnych na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro), w tym: - wykonanie robót budowlano-montażowych, w tym wykończeniowych (m.in. wymiana wykładzin i okładzin, stolarki okiennej i drzwiowej, montaż sufitów podwieszonych, wykonanie nowych powłok malarskich, wyposażenie pokoi pacjentów i innych pomieszczeń, montaż osprzętu dla niepełnosprawnych), - wykonanie nowej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz instalacji gazów medycznych, - wykonanie nowej instalacji elektrycznej (instalacji gniazd i oświetleniowej), instalacji przyzywowej w pokojach pacjentów i łazienkach, sieci teletechnicznej niskoprądowej (internet, sieć telefon.) oraz montaż monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego. - budowę rozprężalni gazów medycznych na parterze w pom. technicznym wraz z wykonaniem nowego dojścia do pomieszczenia rozprężalni. b) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Działu Fizjoterapii na parterze, na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro), w pomieszczeniach Działu Farmacji Szpitalnej, Działu Przyjęć oraz Poradni Specjalistycznych na I piętrze w budynku Szpitala, obejmujące instalowanie kanałów wentyl. nawiewnych i wywiewnych, urządzeń wentylacji, automatyki sterującej urządzeniami, wykonanie izolacji termicznej i zabudów kanałów i central wentylacyjnych oraz innych robót towarzyszących. c) modernizację (przebudowę) windy osobowej 5-cio przystankowej o napędzie elektrycznym wraz z przebudową bezpośrednio sąsiadujących z nią pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych i niewidzących, w tym: - wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową szybu windowego (wykonanie nowej konstrukcji stalowej szybu) i maszynowni górnej, usytuowanej na poddaszu, - wykonanie robót budowlanych, w tym wykończeniowych związanych z przebudową komunikacji, pokoi pacjentów i dyżurki pielegniarek przyległych do szybu windowego - montaż nowego dźwigu osobowego 5-cio przystankowego z napędem elektrycznym z pełnym jego wyposażeniem wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej windy. 3. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty budowlane- roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe: - rozebranie elementów betonowych w pomieszczeniu rozprężalni gazów medycznych i w innych pomieszczeniach budynku Szpitala, - rozbiórka części ścianek działowych oraz innych elementów murowych z cegły pełnej w pokojach pacjentów, szybie windowym i innych pomieszczeniach na parterze, I, II, III, IV piętrze oraz na poddaszu budynku głównym Szpitala, - rozebranie stropu drewnianego wraz z podsufitką i izolacją cieplną stropu (od spodu) z płyt wiórowo-cementowych w maszynowni na poddaszu budynku Szpitala, - demontaż stolarki drzwiowej oraz szaf wnękowych w pokojach pacjentów, sanitariatach i innych pomieszczeniach na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro) oraz na parterze i poddaszu budynku Szpitala, - demontaż starej stolarki okiennej w pokojach pacjentów na I piętrze oraz części parapetów podokiennych na I, II, III i IV piętrze budynku Szpitala - rozbiórka podsufitki z desek otynkowanych w części pomieszczeń na parterze, I, II, III i IV piętrze budynku głównym Szpitala, - rozebranie sufitów podwieszonych z płyt kartonowo-gipsowych na konstrukcji drewnianej i metalowej w części pomieszczeń sanitarnych na I, II, III i IV piętrze i pom. rozprężalni gazów medycznych na parterze, - rozebranie ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich - płyt kartonowo-gipsowych na konstrukcji metalowej w części pomieszczeń na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro), - rozbiórka obudowy pionów instalacyjnych wod.-kan i c.o. na poszczególnych kondygnacjach budynku Szpitala, - odbicie części starych tynków na ścianach i stropach w części pomieszczeń na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro), w szybie windowym oraz w części pomieszczeń Działu Fizjoterapii na parterze budynku Szpitala, - rozebranie okładziny ściennej z płytek w pomieszczeniach sanitarnych, kuchenkach, brudownikach, pokojach pacjentów i innych pomieszczeniach na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro), - zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych wraz z cokolikami w pokojach pacjentów, na ciągach komunikacyjnych, w gabinetach zabiegowych i lekarskich, dyżurkach pielęgniarskich i innych pomieszczeniach na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro), - rozebranie posadzek z płytek ceram. wraz z cokolikami w pomieszczeniach sanitarnych i innych na poziomie I, II, III i IV piętra budynku Szpitala, - rozebranie posadzek, jednolitych skałodrzewnych o śr. gr. 3-4cm wraz z cokolikami w pokojach pacjentów, na ciągach komunikacyjnych, w gabinetach zabiegowych i lekarskich, dyżurkach pielęgniarskich i innych pomieszczeniach na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro), - rozebranie części posadzek lastrykowych na ciągach komunikacyjnych na poziomie parteru, I, II, III i IV piętra budynku Szpitala, - skucie warstwy wyrównawczej cementowej o śr. gr. 4-5cm w pomieszczeniu rozprężalni gazów medycznych na parterze budynku Szpitala, - rozebranie posadzki z panel podłogowych w dyżurce pielęgniarskiej na IV piętrze, - rozebranie części pokrycia dachowego z blachy płaskiej ocynkowanej wraz z deskowaniem (wycięcie otworów w dachu budynku Szpitala), - demontaż części instalacji sanitarnej i elektrycznej w pomieszczeniach na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro) oraz w części pomieszczeń na parterze i w przyziemiu budynku Szpitala, - wykonanie bruzd i przebić w ścianach oraz w stropach dla montażu przewodów instalacji wod.-kan. i c.o., gazów medycznych, wenylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznej zgodnie z projektami branżowymi. 2. Roboty budowlane- roboty zbrojeniowe: Wykonanie konstrukcji części płyty stropowej (jako uzupełnienie) na poszczególnych kondygnacjach, poduszek żelbet. w szybie windowym oraz wieńców i belek w maszynowni na poddaszu budynku Szpitala. - przygotowaniem zbrojenia, - montażem zbrojenia, - kontrolą jakości robót i materiałów - zbrojenie elementów konstrukcyjnych j.w. 3. Roboty budowlane- roboty związane z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych: - przygotowaniem mieszanki betonowej, - wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem, - układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, - pielęgnacją betonu. - wykonanie elementów konstrukcyjnych żelbetowych, tj.: - płyty stropowe (jako uzupełnienie) z betonu B25, - nadłożenie warstwy betonu wodoszczelnego B25 na istniejącym podeście schodów zewn. - wieńce i belki (nadproża) z betonu B20, - inne elementy konstrukcyjne (poduszki żelbet.) z betonu B25. 4. Roboty budowlane- roboty związane z wykonaniem ścian wewnętrznych: Wykonanie ścian wew. w pokojach pacjentów, łazienkach i innych pomieszczeniach na parterze, I, II, III i IV piętrze budynku Szpitala, tj.: - wykonanie ścianek działowych z bloków z betonu komórkowego gr. 11,5 cm na zaprawie murarskiej, wykonanie ścianek działowych z bloków wapienno-piaskowych gr. 8 cm na zaprawie murarskiej, uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na zaprawie cementowo-wapiennej, okładanie (obmurowanie) kanałów wentylacyjnych pustakami z betonu komórkowego, grubość 12•cm na poszczególnych kondygnacjach budynku Szpitala, - zamurowanie bruzd i przebić w ścianach cegłą pełną na zaprawie cem.- wap. przy robotach instalacyjnych, ułożenie w ścianach murowanych nadproży z belek żelbetowych prefabrykowanych w systemie L19 o wys. 20 cm. 5. Roboty budowlane- roboty izolacji przeciwwilgociowej i termicznej: wykonanie w pomieszczeniach sanitarnych i innych na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro) oraz w maszynowni na poddaszu budynku Szpitala, tj.: - wykonanie wysokoelastycznej izolacji przeciwwilgociowej powierzchni poziomych i pionowych w wybranej technologii z masy uszczelniającej, plastycznej wraz z gruntowaniem powierzchni izolowanych środkiem gruntującym w łazienkach, kuchenkach, brudownikach i innych pomieszczeniach na I, II, III i IVp. - poddanych działaniu wody i wilgoci, - wykonanie izolacji poziomej przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych gr. 5cm układanych jednowarstwowo na sucho na wierzchu konstrukcji płyty stropowej w części pomieszczeń na na I, II, III i IV piętrze budynku Szpitala, - ocieplenie ścian maszynowni płytami z wełny mineralnej gr. 15cm wraz z przygotowaniem podłoża, - wykonanie izolacji poziomej cieplnej stropu maszynowni z płyt z wełny mineralnej (lub z mat z wełny szklanej) gr. 16 cm, układanych na sucho, jednowarstwowo na podłożu, - wykonanie izolacji z folii polietylenowej, paroszczelnej, przymocowanej do konstrukcji sufitu podwieszonego (od góry) w łazienkach na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro) oraz w maszynowni na poddaszu. 6. Roboty budowlane- roboty tynkowe: - wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach i sufitach w pokojach pacjentów, łazienkach, na korytarzach, w szybie windowym i innych pomieszczeniach na paterze, I, II, III i IV piętrze budynku Szpitala, - tynków zwykłych wewnętrznych kategorii II z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach jako przygotowanie podłoża pod okładziny z płytek w pomieszczeniach sanitarnych, kuchenkach, brudownikach i innych pom. na paterze, I, II, III i IV piętrze oraz na obudowach kanałów wentylacyjnych na poddaszu w budynku Szpitala, - uzupełnień tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach i sufitach w pokojach pacjentów, łazienkach, gabinetach zabiegowych i lekarskich, dyżurkach pielęgniarskich, na ciągach komunikacyjnych i innych pomieszczeniach na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro) oraz w części pomieszczeń Działu Fizjoterapii na parterze budynku Szpitala, - pokrycia tynków wewnętrznych ścian i sufitów gładzią gipsową jednowarstwową we wszyskich pomieszczeniach, jw. - przygotowaniem zaprawy, - wykonaniem tynków na ścianach i sufitach, - uzupełnieniem tynków na ścianach, belkach i szpaletach, - reperacją tynków po przebiciach i bruzdach, - wykonaniem gładzi gipsowych. 7. Roboty budowlane- roboty zakładanie stolarki okiennej, drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz parapetów wewnętrznych: Wykonanie w pokojach pacjentów, pomieszczeniach sanitarnych i innych na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro) oraz w części pomieszczeń na parterze i poddaszu budynku Szpitala, tj.: - instalowanie okien z kształtowników z wysokoudarowego PVC, energooszczędnych o U=0,9 W/m2K, wyposażonych w nawietrzaki, o wym. 154x194cm w pokojach pacjentów na I piętrze w ilości 10szt., - instalowanie okien z kształtowników z wysokoudarowego PVC, energooszczędnych o U=0,9 W/m2K, wyposażonych w nawietrzaki, o wym. 222x194cm w pokojach pacjentów na I piętrze w ilości 8szt., - instalowanie drzwi jednoskrzydłowych częściowo przeszklonych, profilowanych o konstrukcji aluminiowej o wym. w świetle 110x200cm w ilości 65szt., - instalowanie drzwi jednoskrzydłowych częściowo przeszklonych, profilowanych o konstrukcji aluminiowej o wym. w świetle 90x200cm w ilości 5szt., - instalowanie drzwi jednoskrzydłowych pełnych profilowanych o konstrukcji aluminiowej o wym. w świetle 100x200cm w ilości 3szt., - instalowanie drzwi jednoskrzydłowych pełnych profilowanych o konstrukcji aluminiowej o wym. w świetle 90x200cm w ilości 26szt., - instalowanie drzwi jednoskrzydłowych pełnych, łazienkowych, profilowanych o konstrukcji aluminiowej wraz z dolnym otworem nawiewnym o wym. w świetle 100x200cm w ilości 8szt., - instalowanie drzwi jednoskrzydłowych pełnych, łazienkowych, profilowanych o konstrukcji aluminiowej wraz z dolnym otworem nawiewnym o wym. w świetle 90x200cm w ilości 89szt., - instalowanie drzwi przesuwnych, pełnych, jednodzielnych (skrzydło drzw.+system przesuwny z maskownicą) o konstrukcji aluminiowej o wym. w świetle 90x200cm w łazienkach na III i IVp. w ilości 2szt., - instalowanie drzwi stalowych, jednoskrzydłowych, pełnych, przeciwpożarowych o odp. ogniowej EI 30 (wraz z urządzeniem samozamykającym) o wym. w świetle 80x185cm w ilości 1 szt., ocieplonych (oddzielenie poddasza na IV piętrze od bocznej klatki schodowej ewakuacyjnej od strony wschodniej), - instalowanie drzwi stalowych, jednoskrzydłowych, pełnych, przeciwpożarowych o odp. ogniowej EI 60 (wraz z urządzeniem samozamykającym) o wym. w świetle 90x200cm w maszynowni na poddaszu w ilości 1 szt., - instalowanie drzwi dwuskrzydłowych, przeszklonych, dymoszczelnych o konstrukcji aluminiowej o wym. w świetle 140x218cm, z naświetlem o wym. zewn. 155x260cm (wraz z urządzeniem samozamykającym) w ilości 2 szt. jak w dokumentacji projektowej (oddzielenie komunikacji ogólnej szpitala od komunikacji na poszczególnych oddziałach szpital.), - instalowanie drzwi dwuskrzydłowych, przeszklonych o konstrukcji aluminiowej o wym. w świetle 145x200cm, wraz z naświetlem o wym. zewn. 160x290cm w ilości 1 szt. (oddzielenie komunikacji ogólnej szpitala od hollu na poziomie parteru), - wymiana (przełożenie) istniejących drzwi dwuskrzydłowych, przeszklonych o konstrukcji aluminiowej z naświetlem o wym. zewn. 155x260cm w ilości 6szt. jak w dokumentacji projektowej (oddzielenie komunikacji ogólnej szpitala od komunikacji na poszczególnych oddziałach szpital.), - wymiana (przełożenie) istniejących drzwi drewnianych, jednoskrzydłowych, pełnych, przeciwpożarowych o odp. ogniowej EI 30, o wym. w świetle 90x200cm w ilości 3 szt. (oddzielenie przylegających pomieszczeń od bocznej klatki schodowej ewakuacyjnej od strony wschodniej na II, III i IV piętrze), - instalowanie drzwi aluminiowych zewnętrznych, dwuskrzydłowych, częściowo przeszklonych z przekładką termiczną o wym. zewn. 140x220cm w ilości 1 szt. (pomieszczenie techniczne na parterze), - instalowanie drzwi dwuskrzydłowych, przeszklonych, dymoszczelnych o konstrukcji aluminiowej (wraz z urządzeniem samozamykającym) o wym. w świetle 140x200cm wraz ze ścianką działową – osłonową, przeszkloną o śr. wys. 280cm w ilości 6 kpl. jak w dokumentacji projektowej (oddzielenie komunikacji ogólnej szpitala od komunikacji na poszczególnych oddziałach szpital.), - instalowanie drzwi jednoskrzydłowych, przeszklonych o konstrukcji aluminiowej o wym. w świetle 90x200cm wraz ze ścianką działową – osłonową, przeszkloną o wym. zewn. 238x280cm w ilości 2 kpl. (oddzielenie kaplicy szpital. na IIIp. oraz pokoju pob. dziennego na IIp. od komunikacji na poszczególnych oddziałach). - instalowanie drzwi łazienkowych, pełnych, 1-skrzydłowych o wym. w świetle 90x200cm wraz ze ścianką działową – osłonową jako zabudowę kabiny sanitarnej wc z płyty termoutwardzalnej HPL - do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności w ilości 2kpl., - instalowanie parapetów wewnętrznych z PCV o szer. 25cm w ilości 71szt.. 8. Roboty budowlane- roboty związane wykonaniem warstw wyrównawczych – cementowych: wykonanie w przebudowanych pomieszczeniach na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro) oraz w pomieszczeniach technicznych na parterze budynku głównym Szpitala. W zakres tych robót wchodzą: - przygotowanie podłoża (m. in. oczyszczenie-odpylenie, uzupełnienie ubytków, gruntowanie), - wykonywanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej M12 gr. śr. 4cm pod posadzki wraz z ułożeniem siatki zbrojeniowej w pokojach pacjentów, gabinetach lekarskich i zabiegowych, dyżurkach pielęgniarskich, na korytarzach oraz w innych pomieszczeniach (w tym w pom. rozprężalni gazów medycznych) na poziomie parteru, I, II, III i IV piętra, - wykonywanie samopoziomującego podkładu podłogowego - pod posadzki z płytek ceram. i wykładzin o śred. grubości 25•mm w części pokoi pacjentów, dyżurce pielęgniarskiej, węzłach sanitarnych, brudownikach i kuchenkach na I, II, III i IV piętrze budynku Szpitala, - wykonanie dylatacji, - wykonanie samopoziomujących, cienkowarstwowych wylewek wyrównujących podłoża cementowe (o grub. 2-3mm) pod wykładziny wraz z gruntowaniem podłoża w pomieszczeniach jw. 9. Roboty budowlane- roboty montażowe: - montaż wykładzin elastycznych w pokojach pacjentów, gabinetach lekarskich i zabiegowych, dyżurkach pielęgn., na ciągach komunikacyjnych i w innych pom. na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro), tj.: - przygotowanie podłoża, projekt kolorystyczny posadzki, oszacowanie ilości materiałów, docinanie arkuszy, klejenie wykładzin, spawanie arkuszy, prace wykończeniowe, utrzymanie w czystości, zalecenia końcowe. 10. Roboty budowlane- roboty wykończeniowe: - pokrycia podłóg (wykładziny) płytkami ceramicznymi (terakota p.poślizgowa) przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie, które stanowią wierzchni element warstw podłogowych wraz z przygotowaniem podłoża w pomieszczeniach sanitarnych (łazienki, wc)), brudownikach, w kuchenkach i w innych pom. na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro), w maszynowni na poddaszu oraz w pom. rozprężalni gazów medycznych i innych pom. technicznych na parterze budynku Szpitala, - okładziny płytkami ceramicznymi (terakota p.poślizgowa) przy użyciu kompozycji klejowych schodów zewnętrznych jako dojścia (bocznego od str. północnej) do budynku Szpitala (podest, biegi – stopnie i podstopnie), , - cokolików o wys. śred. 10 cm na ciągach komunikacyjnych, na podestach schodów wew. na parterze, I, II, III i IV piętrze (na klatkach schodowych), w maszynowni na poddaszu oraz w pom. rozprężalni gazów medycznych i innych pom. technicznych na parterze budynku Szpitala, z płytek ceramicznych układanych na kompozycji klejowej, - pokrycia ścian płytkami ceramicznymi (okładziny) przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie, które stanowią warstwę ochronną ścian wewnętrznych w pomieszczeniach sanitarnych (łazienki, wc)., brudownikach, kuchenkach, gabinetach zabiegowych oraz w gabinetach lekarskich i diagnostycznych, dyżurkach pielęgniarskich, w częci pokoi pacjentów i w innych pom. - przy umywalkach i zlewozmywakach na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro) oraz w pom. odpadów medycznych na parterze. - montaż sufitów podwieszonych z płyt kart.-gips. i gips.-włókn. w przebudowywanych pomieszczeniach na parterze, I, II, III, IV piętrze i poddaszu w budynku Szpitala. W zakres tych robót wchodzą: - wykonywanie sufitów podwieszonych na ruszcie metalowym z płyt kartonowo-gipsowych, wodoodpornych 1-warstwowych gr. 12,5mm w łazienkach, brudownikach, kuchenkach i innych pomieszczeniach na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IVp.), - wykonanie sufitu podwieszonego, akustycznego (o podwyższonej akustyczności) z perforowanych płyt sufitowych g/k oklejonych włókniną akustyczną gr. 12,5mm, mocowanych na ruszcie metalowym (o konstrukcji krzyżowej z profili CD 60) na ciągach komunikacyjnych (obok modernizowanej windy osobowej) na parterze, I, II, III i IV pietrze budynku Szpitala, wykonywanie sufitów podwieszonych na ruszcie metalowym z płyt gipsowo-włóknowych fermacell gr. 12,5mm, 2-warstwowych w maszynowni na poddaszu budynku Szpitala - wykonywanie sufitów podwieszonych modułowych kasetonowych z płyt z włókien mineralnych 600x600 mm, higienicznych na konstrukcji w pomieszczeniach komunikacyjnych na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IVp) oraz w kaplicy szpitalnej na III piętrze budynku szpitala. - montaż ścianek działowych systemowych w przebudowywanych pomieszczeniach na I, II, III i IV piętrze budynku Szpitala, tj.: - instalowanie ścianek działowych systemowych o konstrukcji aluminiowej, stałej (na całej wysokości) z wypełnieniem z szyby ze szkła bezpiecznego wraz z drzwiami przeszklonymi, dwuskrzydłowymi wym. 140x200cm (oddzielenie komunikacji ogólnej szpitala od komunikacji na poszczególnych oddziałach szpitalnych), - instalowanie ścianek działowych systemowych o konstrukcji aluminiowej, stałej (na całej wysokości) z wypełnieniem z szyby ze szkła bezpiecznego wraz z drzwiami przeszklonymi, jednoskrzydłowymi wym. 90x200cm (oddzielenie kaplicy szpital. na IIIp. oraz pokoju pob. dziennego na IIp. od komunikacji na poszczególnych oddziałach), - instalowanie ścianek systemowych typu HPL (na pełną wys. - 2,80m, bez prześwitu) wraz z drzwiami o wym. 90x200cm do zabudowy kabin sanitarnych wc w łazienkach nr 3.12 i 4.12 na III i IVp. z płyty termoutwardzalnej HPL gr 10mm, montowanych na anodowanych profilach aluminiowych. - instalowanie (nadłożenie) balustrady schodowej stalowej, jednopłaszczyznowej – prostej z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej o wys. 45cm na istniejącym murku betonowym schodów zewnętrznych przy wejściu do budynku Szpitala, - montaż kątowych poręczy (uchwytów) ściennych umywalkowych, wc i natryskowych dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej (z gotowych elementów) w pomieszczeniach sanitarnych (łazienki) na I, II, III i IV piętrze budynku Szpitala, - montaż odbojoporęczy na ścianach jako gotowych elementów na wys. 1,10 m na ciągach komunikacyjnych na parterze, I, II, III i IV piętrze budynku Szpitala. 11. Roboty budowlane- roboty blacharskie: - uzupełnienie pokryć dachowych blachą oraz wykonanie obróbek blacharskich w miejscu montażu poszczególnych elementów wentylacyjnych na dachu budynku Szpitala. W zakres tych robót wchodzą: - miejscowe uzupełnienie pokrycia dachu z blachy płaskiej ocynkowanej na dachu w/w budynku (przy nowych, montowanych kanałach wentylacji mechanicznej), - wykonanie obróbek blacharskich z blachy płaskiej ocynk. na w/w dachu przy obudowie montowanych kanałów wentylacyjnych, - wykonanie obróbek blacharskich wywiewek kanalizacyjnych i innych montowanych elementów na poszczególnych połaciach dachu budynku Szpitala. 12. Roboty budowlane- roboty malarskie: - wykonanie malowania wewnętrznego w przebudowywanych pomieszczeniach na parterze, I, II, III, IV piętrze i poddaszu w budynku Szpitala.. W zakres tych robót wchodzą: - malowanie nowych i starych tynków ścian i sufitów oraz okładzin z płyt g/k farbą emulsyjną w kaplicy szpitalnej na III piętrze, w pomieszczeniach technicznych na parterze, szybie windowym i maszynowni na poddaszu w/w budynku, - malowanie nowych i starych tynków ścian i sufitów oraz okładzin z płyt g/k farbą lateksową, antybakteryjną w pokojach pacjentów, pomieszczeniach sanitarnych (łazienkach), gabinetach lekarskich i zabiegowych, dyżurkach pielęgniarskich, brudownikach, kuchenkach i innych pomieszczeniach na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro), - malowanie nowych i starych tynków ścian i sufitów oraz okładzin z płyt g/k farbą akrylowa, antybakteryjną na ciągach komunikacyjnych i w innych pomieszczeniach na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro) oraz w Dziale Fizjoterapii na parterze budynku Szpitala, - malowanie powierzchni metalowych (właz, nakrywy kanałowe i inne elementy metal.) farbą olejną w maszynowni na poddaszu i wentylatorni na parterze budynku Szpitala. 13. Dostawa i montaż windy osobowej - dokonanie dostawy i montażu dźwigu osobowego przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych z napędem elektrycznym, linowym i górną maszynownią w budynku Szpitala (obok głównej klatki schodowej ewakuacyjnej). W zakres tych robót wchodzą: a)kompletny demontaż istniejącej windy osobowej 5-cio przystankowej o napędzie elektrycznym, o wys. podnoszenia ponad 16 m, typu LIFT Lublin, b)instalowanie w istniejącym szybie dźwigu osobowego 5-cio przystankowego, z napędem elektrycznym i górną maszynownią, z kabiną nieprzelotową i z drzwiami teleskopowymi, przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych, o następujących parametrach technicznych: - typ dźwigu: osobowy, elektryczny, linowy, - wysokość podnoszenia: 16,16m, - wysokość nadszybia: min. 3500mm (istniejąca), - głębokość podszybia: min. 1200mm (istniejąca), - ilość przystanków: 5, - ilość drzwi szybowych: 5, rozmieszczone jednostronnie, - drzwi szybowe (o odp. ogn. EI120) i kabinowe automatyczne, teleskopowe, trójpanelowe wykonane ze stali nierdzewnej, - wymiary drzwi: szer. 900mm, wys. 2000mm, - udźwig znamionowy dźwigu 900kg, - wymary kabiny min. 1100x1950mm, - napęd: - elektryczny, linowy, jednobiegowy, regulowany falownikiem, - zjazd awaryjny do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia z automatycznym otwarciem drzwi, - prędkośc jazdy 1m/s, - zasilanie 400V, - sterowanie mikroprocesorowe (całkowicie elektroniczne), z możliwością programowania różnych funkcji eksploatacyjnych i specjalnych, w tym funkcji jazdy uprzywilejowanej (jazdy szpitalnej), dającej możliwość szybkiego transportu osoby, ktorej życie może być zagrożone, - elementy podnośnika wykonane ze stali nierdzewnej, - wykończenie kabiny: ściana ze stali nierdzewnej, podłoga – wykładzina antypoślizgowa, niepalna, trudnościeralna, c)sporządzenie przez wykonawcę robót dokumentacji techniczno-odbiorczej dla UDT i włączeniem dźwigu osobowego do eksploatacji. 14. Roboty instalacji elektrycznych W ramach robót zostanie wykonany montaż okablowania i osprzętu : - Rozdzielnice nN - Przewody zasilające i linie kablowe - Instalacje gniazd wtykowych i oświetleniowa - Oświetlenie wewnętrzne - Instalacja internetowa - Instalacja przyzywowa - System sygnalizacji pożarowej prowadzone w przebudowywanych pomieszczeniach (w szczególności w pokojach pacjentów i innych pomieszczeniach na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych) w budynku Szpitala. 15. Roboty instalacji sanitarnych - wykonanie nowej instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej (wodociągowej i kanalizacyjnej) po uprzednim zdemontowaniu części starej instalacji (instalacje należy wykonać w dowiązaniu do istniejącej zmodernizowanej instalacji na poziomie przyziemia i parteru budynku Szpitala) oraz montaż nowej instalacji wentylacji mechanicznej. - demontaż części istniejącej instalacji, - montaż rurociągów, - montaż armatury, - montaż urządzeń, - instalowanie kanałów wentylacyjnych wraz z montażem central wentylacyjnych, - badania instalacji, - wykonanie izolacji termicznej, - regulacja działania poszczególnych instalacji, w przebudowywanych jw. pomieszczeniach na poszczególnych kondygnacjach budynku Szpitala. - wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania; instalacje należy wykonać w dowiązaniu do istniejącej instalacji c.o. na poziomie przyziemia i parteru budynku Szpitala. - roboty przygotowawcze, - demontaż części istniejącej instalacji c.o., - przekładka części istniejących rurociągów instalacji c.o.(poziomy), - roboty montażowe instalacji co. - obejmują one montaż rurociągów, montaż armatury, montaż grzejników wraz z osprzętem, próby i regulacje, - roboty związane z wykonaniem izolacji termicznej, prowadzone w przebudowywanych pomieszczeniach (w szczególności w pokojach pacjentów i innych pomieszczeniach na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych) w budynku Szpitala. 16. Gazy medyczne - wykonanie robót branży instalacji gazów medycznych, określonych w Projekcie budowlano - wykonawczym instalacji gazów medycznych oraz Przedmiarze Robót, dla pomieszczeń na II oraz IV piętrze, budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem. Instalacja gazów medycznych, a właściwie system rurociągowy do gazów medycznych, zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC oraz przepisami krajowymi (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dz. U. Nr 107 z poz. 679, z późniejszymi zmianami), są wyrobem medycznym klasy IIb. Instalacja gazów medycznych jest uznawana za wyrób medyczny wtedy, kiedy jego projektowanie, instalowanie oraz odbiór końcowy odbywa się na podstawie „Ustawy o wyrobach medycznych” oraz normy - PN EN ISO 7396-1:2016-07 „Systemy rurociągowe do gazów medycznych - Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni”. Wytworzenie wyrobu medycznego, jakim jest instalacja gazów medycznych obejmuje zarówno projektowanie jak i montaż instalacji. Wytwórca instalacji gazów medycznych powinien spełniać następujące wymagania: - powinien posiadać wdrożony system ISO 13485, w zakresie projektowania, montażu oraz atestacji instalacji gazów medycznych; - musi uzyskać aprobatę CE lub inaczej certyfikat CE dla sprzedawanego wyrobu medycznego, którą może wydać jedynie Jednostka Notyfikowana; - wyrób, który wprowadza do obrotu jest określony przez posiadaną przez niego aprobatę CE, oraz zakres zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produkcji Biobójczych; a) wykonanie instalacji gazów medycznych na II i IV piętrze budynku Szpitala tj.: - instalację tlenu; - instalację sprężonego powietrza medycznego; b) wykonanie źródeł zasilania dla tych instalacji czyli: - rozprężalni tlenu; - budowę stacji sprężonego powietrza medycznego na parterze budynku Szpitala. Uwaga: Koszty zużycia mediów w okresie realizacji zamówienia ponosić będzie Wykonawca na zasadach zawartych w projekcie umowy. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji obejmujący: przedmiary robót jako zał nr 1 (cz. A, B, C), kosztorysy ślepe jako zał. Nr 1a (cz. A, B, C. ), specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót jako zał nr 2 (cz. A, B, C, D), projekty budowlano-wykonawcze jako zał nr 3 (katalog 3.1 – 3.4) tj: projekty budowlano-wykonawcze zatwierdzone decyzją pozwolenia na budowę wydanę przez Starostę Tatrzańskiego w Zakopanem. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie pracowników/użytkowników z podstawowej obsługi zamontowanych urządzeń i wyposażenia stałego w ramach przedmiotowej inwestycji. 6. Ze względu na prace w czynnym budynku Wykonawca musi wykonać przed przystąpieniem do robót budowlanych plan organizacji placu budowy i uzyskać akcpetację Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane prace w tym na zamontowane urządzenia i wyposażenie. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. 8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w siwz, w szczególności w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych, Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji gdy Wykonawca zamierza zastosować równoważne materiały, produkty, urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały zawarte w dokumentacji oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów zaproponowanych w ofercie) wraz z załączeniem charakterystyk oraz dokumentów potwierdzających równoważność zaproponowanych materiałów. 9. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu robót do dnia odbioru końcowego pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy przede wszystkim pracowników ogólnobudowlanych, instalatorów i operatorów sprzętu budowlanego, wykonujących prace na placu budowy przy realizacji przedmiotowego zamówienia. Tym samym Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę minimum: 8 pracowników ogólnobudowlanych, 3 instalatorów elektrycznych, 1 instalatora sieci telekomunikacyjnych/ niskoprądowych, 3 instalatorów sanitarnych wod-kan, c.o., na warunkach określonych powyżej. 10.W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wykaz pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać oraz informacjami dotyczącymi zawartych z nimi umów o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45111200-0, 45223000-6, 45223500-1, 45260000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45315000-8, 45331100-7, 45332000-3, 45331000-6, 45333100-1, 45410000-4, 45442100-8, 45432130-4, 45421131-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4803686.12
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Ogólno-Budowlany Kazimierz Dyrda
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Osiedle Gazdy 15
Kod pocztowy: 34-400
Miejscowość: Nowy Targ
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6364741.19
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6364741.19
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9225000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych