Ogłoszenie nr 510436343-N-2021 z dnia 22.10.2021 r.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Świadczenie usług Product Owner'a metodą Agile na rzecz OKE w Krakowie w ramach realizacji kolejnych zadań projektu POWER.02.10.00-00-0008/18-03

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
POWER.02.10.00-00-0008/18-03 Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO) Wdrożenie funkcjonalności do obsługi nowej grupy użytkowników Krajowego Systemu Danych Oświatowych – egzaminatorów
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35162139700000, ul. Os. Szkolne  37, 31-978  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 68 32 101,102, e-mail stanislaw.mistal@oke.krakow.pl, oke@oke.krakow.pl, faks 12 68 32 100.
Adres strony internetowej (url): www.oke.krakow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa jednostka budżetowa działająca na podstawie statutu nadanego Zarządzeniem nr 459 Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, utworzona na podstawie ustawy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług Product Owner'a metodą Agile na rzecz OKE w Krakowie w ramach realizacji kolejnych zadań projektu POWER.02.10.00-00-0008/18-03
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WOA.261.01.2021-Product Owner 2021
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia, analogicznie jak w zamówieniu podstawowym z 2019 r., jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu na rzecz OKE w Krakowie zadań Product Owner’a w ramach realizacji projektu partnerskiego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Oś priorytetowa (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8), Zadanie 2 - Wdrożenie i rozwój Krajowego Systemu Danych Oświatowych, udostępnienie Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika_Zdający w zakresie obsługi egzaminów zewnętrznych oraz Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika_Pracownik wraz z wdrożeniem nowej funkcjonalności _ Egzaminatorzy Zamówienie podzielono na części ze względów organizacyjnych: część A od września 2021 do grudnia 2021 r. i część B realizowana przez 8 miesięcy 2022 r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79421000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/09/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 139837.40
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Ruszaj .Net - Łukasz Ruszaj
Email wykonawcy: ruszaj.lukasz@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Fredry 4E/13
Kod pocztowy: 30-605
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 172000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 172000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 172000
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 305  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający korzysta z możliwości udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 1 ustawy jw. w związku z tym, że zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 1–5 i 7–14 w szczególności: 1. zamówienie jest udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 2. powtórzenie podobnych usług było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem, 3. całkowita wartość aktualnego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego, 4. zaistniała uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostały zapewnione środki finansowe na ten cel, 5. wykonawca zamówienia podstawowego realizował zgodnie z harmonogramami czynności ustalone i wymagane treścią umowy nr 1433/2019 zawartej w dniu 01-10-2019 r. dotyczącej zamówienia podstawowego i do dnia udzielenia zamówienia uzupełniającego wykonywane usługi zostały wykonane z należytą starannością, bez istotnych wad w wykonaniu przedmiotu zamówienia; 6. strony postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego zamierzają w niniejszym postępowaniu uzgodnić istotne warunki umowy w tym wynagrodzenie oraz terminy i zakresy wykonania wskazanych niżej elementów przedmiotu zamówienia.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych